Matz Nilsson, Förbundsordförande Skolledarna

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund.

Skolledning

”Många rektorer har inte tid att fungera som de vill”

Det är inte bara lärare som är kritiska till hur det pedagogiska ledarskapet fungerar i skolan. Även bland rektorerna finns det kritik.
– Många rektorer har inte tid att fungera som de pedagogiska ledare som de vill vara, säger Matz Nilsson som är ordförande för Sveriges skolledarförbund.

Med hjälp av enkätundersökningar har Sveriges skolledarförbund försökt ta reda på i vilken utsträckning rektorerna själva anser att de fungerar som pedagogiska ledare. 

Svaren påminner till viss del om den frust-ration som många lärare ger uttryck för.

– När vi frågar rektorerna om de har tid att stötta sina lärare i det dagliga arbetet svarar ungefär 60 procent att de har det. Många har alltså inte tid att fungera som de pedagogiska ledare som de vill vara, säger Matz Nilsson.

Varför har de inte det?

– För att de har ett sådant enormt brett uppdrag samtidigt som organisationen är slimmad.

Vad bör man göra?

– Se till att det finns resurser för rektorns inre delegation och möjligheter att skapa en organisation med ett arbetsledarskap som räcker till. I dag har en rektor i genomsnitt 35 medarbetare. Det är alldeles för många.

Vad är rimligt?

– För att klara ett bra pedagogiskt ledarskap handlar det om en bra bit under 30 medarbetare. Men vi kan inte sätta en exakt gräns. Förutsättningarna varierar mellan skolor. Men utan tvekan måste antalet medarbetare per skolledare minska.

– Både lärare och skolledare borde dessutom helt kunna fokusera på sitt nationella uppdrag. Den lokala målstyrningen är fortfarande väldigt frekvent i Sverige. Det läggs lokala arbetsuppgifter på lärare och skolledare som inte är nödvändiga och som dessutom kolliderar med det nationella uppdraget. Den lokala målstyrningen måste helt enkelt uppröra.

Det är en uppfattning som delas av LR:s ordförande Åsa Fahlén.

– Det bör finnas ett tydligare nationellt ansvarstagande för skolan. Både lärare och rektorer har ett statligt uppdrag. Det behöver inte fyllas på med en massa nya mål och extra uppdrag från kommuner och andra huvudmän, vilket sker i dag. 

– Lärarnas och rektorernas uppdrag bör renodlas och fokusera på det som skolan är till för. 

Många lärare ger i LR:s undersökning uttryck för en stor frustration över hur det fungerar på deras arbetsplatser. Flera beskriver en frånvarande, nästan osynlig, arbetsledning som något normalt.

– I dag är läraryrket otroligt pressat. Ofta är förutsättningarna för att kunna göra ett riktigt bra jobb dåliga. Rektorerna har en likartad situation, säger Åsa Fahlén. 

– Det är brist på rektorer. Det är ofta hög omsättning på dem, särskilt på vissa skolor. Att arbeta på en arbetsplats där den som har det övergripande ansvaret inte riktigt mäktar med sitt jobb eller är på plats, är jättejobbigt. 

Många lärare saknar en tydlig pedagogisk ledare.

– Jag vill ha starka professioner. Det gäller både lärare och rektorer. Men vad som händer i mitt klassrum, hur jag som lärare undervisar, hur jag möter elever, hur jag förklarar svåra saker eller liknande, vill jag diskutera med mina kollegor. I klassrummet är det läraren som är den pedagogiska ledaren.

Vilken är rektorns pedagogiska roll?

– Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att skapa strukturer och övergripande funktioner på en skola. Det ska till exempel finnas en pedagogiskt fungerande schema-läggning och en tjänstefördelning som är bra. Rektor ska övergripande titta på vilka utmaningar, svårigheter och fördelar vi har på den här arbetsplatsen, åt vilken riktning ska vi gå, vilka saker vi gemensamt måste ta tag i och liknande.

– Om en rektor märker att en lärare inte lyckas så bra med sin undervisning eller kanske har en extra svår elevgrupp, är det inte rektorn som ska ge råd om hur läraren bör göra. Men rektor ska se till att läraren får stöd. Kanske behöver det vara två lärare i klassen under en viss tid. Rektors pedagogiska ledarskap handlar om att skapa goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet. 

Vid lönesättning är det väl viktigt att rektorerna vet hur lärarna fungerar i klassrummet?

– Ja, och det vet de alldeles för lite om i dag och har dessutom för lite tid till att ta reda på det.

Hur viktigt är det att rektorerna har lärarbakgrund?

– Det är mycket viktigt. Vi vill därför att de som är rektorer ska vara behöriga lärare för den skolform som de är rektor för.

Kommentera