balans_elevensratt_skolledarupproret

Marcus Larsson, Cilla Lundström och Linnea Lindquist.

Debatt

”Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen”

Debatt ”Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen.” Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Ett antal huvudskyddsombud från Lärarnas Riksförbund har i en samordnad kampanj anmält kommuner i de sydligaste delarna av landet till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Som orsak anges att besparingskrav i förskolans och skolans budget gör att rektorer inte kan leva upp till arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och huvudmannens skyldigheter enligt skollagen.

Vi vill framföra vårt stöd för kampanjen. Under allt för många år har landets kommunpolitiker lagt årliga besparingskrav i budget under täcknamnet “effektivisering”. När inte full kompensation givits för lärares löneökningar, inflation, volymökningar och hyreshöjningar har förskolans och skolans chefer tvingats göra anpassningar till allt sämre budgetförutsättningar.

Omöjligt att nå den lagstiftade kvaliteten när kommunerna inte tar sitt ansvar.

Eftersom det är svårt att effektivisera förskolans och skolans arbete i den utsträckning politiker kräver har de här anpassningarna inneburit att glappet ökat mellan de krav som ställs på rektorer och de resurser som ges för att leva upp till kraven.

Sverige har lagt ribban högt när det gäller lagstiftning om förskolans och skolans kvalitet och om hur arbetsförhållandena i förskolan och skolan skall vara. Skollagen slår fast att alla elever har rätt till det stöd de behöver för att lyckas i förskolan och skolan och arbetsmiljölagen är tydlig med att ingen ska bli sjuk på grund av sitt arbete. Men kommunpolitikers fokus ligger istället på kommunallagens skrivningar om en budget i balans.

Med nuvarande styrning av förskolan och skolan är det omöjligt att leva upp till de här tre lagarna samtidigt och det är något vi måste börja prata öppet om. Makten att bestämma om vilken kvalitet förskolan och skolan ska ha ligger hos staten men ansvaret för skolans finansiering ligger hos de kommunala huvudmännen. Det går inte att nå den lagstiftade kvaliteten samtidigt som kommunerna inte tar sitt ansvar för förskolan och skolans finansiering.

Trots ett antal goda år har kommunpolitiker lagt årliga besparingskrav i sina budgetar. Nu står vi inför en situation med kraftigt ökade kostnader för kommunerna där färre i arbete ska försörja fler yngre och äldre och vi ser att besparingskraven på förskolan och skolan ökar i omfattning under 2020. 

Vill vi att rektorer och deras medarbetare ska ha en rimlig chans att nå upp till de krav som skollagen och arbetsmiljölagen anger måste förskolan och skolan kompenseras fullt ut för ökade kostnader. Om vi inte vill det måste vi vara ärliga och anpassa kraven i skollagen och arbetsmiljölagen efter de resurser som förskolan och skolan ges.

Huruvida mer resurser skall komma från kommunen eller staten har vi ingen åsikt om. Så länge kommunerna är huvudmän och arbetsgivare är det dock helt rätt av Lärarnas Riksförbund att ställa krav på kommunerna. Vi hoppas att fler tar efter och vi påminner om att det inte bara är fackliga representanter som kan anmäla huvudmän till Skolinspektionen för att inte förskolor och skolor har tillräckligt med resurser. Det kan alla göra.

Marcus Larsson, Tankesmedjan Balans
Cilla Lundström, Elevens rätt
Linnea Lindquist, Skolledarupproret

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera