Åsa Fahlen granskning

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är bekymrad över likvärdigheten i svensk skola. Infällt senaste numret av magasinet Skolvärlden.

| Foto: Linda Broström
Det nya skolsverige

”Mycket pekar på att skolan blir mer och mer uppdelad”

Den svenska skolan blir allt mindre likvärdig.
– Utvecklingen går åt fel håll. Ändå görs det mycket lite för att vända den, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

I somras presenterade Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund sin gemensamma rapport ”En allt mer uppdelad skola”, där det bland annat konstateras att det har skett en tydlig uppdelning av elevsammansättningen mellan kommunala och fristående högstadieskolor och att det är de kommunala skolorna som drar det tyngsta lasset.

Enligt rapporten befarar rektorer på skolor i socialt utsatta områden att det i framtiden blir extra svårt för dem att rekrytera behöriga lärare.

– Redan är behörigheten ofta lägre på dessa skolor. Om rektorernas bedömning är riktig blir det ännu större problem, vilket är mycket allvarligt, säger Åsa Fahlén.

Rapporten visar också på ett befarat växande gap mellan stad och land.

– Ofta glöms det i debatten bort att skillnaderna i elevresultat och andelen behöriga lärare inte bara gäller mellan välmående och socialt utsatta områden i storstäderna. Det skiljer också ganska mycket mellan olika kommuners ekonomiska möjligheter att satsa på skolan, men även på deras vilja att verkligen göra så och genom bra arbetsvillkor locka till sig behöriga lärare.

Ju större behov en elev har att undervisas av en behörig lärare, desto lägre är sannolikheten att hen får det.

– Så är det verkligen. Det finns dessutom i dag väldigt få faktorer som tyder på att utvecklingen skulle vända och gå åt ett annat håll. Det är i stället oerhört mycket som pekar på att skolan blir mer och mer uppdelad. Ändå gör vi inget åt det.

Vad ska man göra?

– En del är att i grunden göra om dagens finansierings- och resursfördelningssystem. Det gäller både vem som finansierar skolan och hur det sker. Resurserna behöver i betydligt högre utsträckning än i dag gå till de elever som har störst behov.

– En annan viktig åtgärd är att ändra sättet att välja skola. Dagens system spär på den segregering som redan finns i samhället. Vi behöver också se över systemet med individualiserad elevpeng.

Kommentera