betyg-e
Debatt

Ni når inte målen för E, Skolkommissionen

Vårt preliminära omdöme på de av Skolkommissionen föreslagna reformerna är att de för närvarande inte når målen för betyget E, skriver sju lärare på Kärrtorps gymnasium i Stockholm.

Pisachocken bekräftar vad många av oss lärare redan vet, svensk skola mår inte bra. Kunskapsresultaten faller brant och inte nog med det, skillnaderna mellan olika skolors resultat ökar kraftigt. Alla skolor är inte längre lika bra. Att gå på ”rätt skola” har blivit allt viktigare. Första kapitelet, paragraf 9, i skollagen säger att: ”utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform…” gäller inte längre. Att vi befinner oss i ett sluttande plan står klart men hur har vi hamnat här?  Regeringen tillsatte år 2015 en Skolkommission för att analysera grunderna bakom de sjunkande kunskapsresultaten. Uppdraget var att ta fram förslag för att öka likvärdigheten, förbättra kvalitén i undervisningen samt höja kunskapsresultaten.

Skolkommissionen lämnade i maj 2016 ett delbetänkande där man under rubriken ”Stärkt likvärdighet” bland annat föreslår följande:

Kommissionen överväger även förslag om ett obligatoriskt skolval som kombineras med relevant och allsidig information till elever och vårdnadshavare. Kommissionen överväger också en bestämmelse om att huvudmannen och rektorn ska verka för att skolenheter och klasser har en så bred social sammansättning av elever som möjligt /…/

När Skolkommissionen tillsattes hade vi höga förväntningar på att de senaste decenniernas negativa utveckling vad det gäller skolsegregation och försämrad likvärdighet skulle brytas. Vi blev minst sagt förbryllade och oroade när vi läste Skolkommissionens delbetänkande och förstår inte hur ett obligatoriskt skolval på något sätt kan minska segregationen. Alla elever som går på gymnasiet har redan nu gjort ett aktivt skolval. Vi kan inte mer än konstatera att det på intet sätt minskat segregationen, vilket tydligt visat sig genom Skärholmen, Farsta och Tensta gymnasiums nedläggningar.

Om det obligatoriska skolvalet kompletteras med andra kraftfulla åtgärder finns dock en möjlighet att påverka segregationen i positiv riktning. En idé kan vara att helt ta bort betygsintaget, kösystemen och närhetsprincipen. Eleven väljer skola men om en skola har fler ansökningar än det finns platser skall utan undantag platserna lottas, det vill säga eleven får välja skola men inte sina skolkamrater.

Förslaget att lämna över ansvaret till rektorer för att se till att deras skolor ska bli blandade är inte trovärdigt. Detta av den enkla anledningen att eleverna är skolans viktigaste immateriella tillgång. Elever från studievana hem och från goda sociala förhållanden genererar goodwill och skapar ett högt söktryck och mycket skolpeng. Elever med särskilda behov däremot ger en skola dåligt rykte. Att då lägga på en resultatansvarig rektor att öka antalet elever med särskilda behov och tro att det fungerar är milt sagt naivt.

Vårt preliminära omdöme på de föreslagna reformerna är att de för närvarande inte når målen för betyget E.

Gabriel Guiance, gymnasielärare

Konstantinos Gountas, gymnasielärare

Liza Björck, gymnasielärare

Roland Fläring, gymnasielärare

Tomas Ekman, gymnasielärare

Fredrik Hallman, gymnasielärare

Helena Åkesson, gymnasielärare

Kommentera