Nationella prov

Niorna bäst på engelska

Engelska är niondeklassarnas starkaste ämne även i år. Det visar resultaten från förra vårens nationella prov, som Skolverket publicerade i dag. 

Mer om statistiken
  • Varje ämnesprov består av ett antal olika delprov. I varje ämnesprov får eleven ett provbetyg utifrån resultaten i delproven. För att få ett provbetyg måste eleven ha genomfört samtliga delprov. Provbetygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkänt provbetyg och F står för ej godkänt provbetyg.
  • Uppgifter om de nationella proven har samlats in för totalt 95 621 elever vilket motsvarar 98,3 procent av alla elever i årskurs 9.

Källa: Skolverket

Klicka här för att ta fram statistik på läns-, kommun- och skolnivå i SIRIS

Läs resultaten från ämnesproven i årskurs nio, vårterminen 2014, här.

 

Engelska var tillsammans med geografi det ämne där resultaten mellan könen skiljde sig minst åt. Det var dessutom i engelska som flest, 97 procent av eleverna, fick godkänt. I samma ämne fick 18 procent högsta betyget A.  

Med 77,5 procent är svenska som andraspråk det ämne med lägst andel godkända elever. Låga snittbetyg syntes även i kemi, fysik och matematik.

Överlag har flickor högre provbetyg och större andel godkända resultat i alla ämnen som ingår i det nationella provet. Flickor har högre provbetyg i matematik, men det är däremot marginellt fler andel pojkar som klarar godkänt.

I ett av svenskämnets tre delprov, skriftlig förmåga, fick dubbelt så många flickor som pojkar högsta provbetyg. 11 procent flickor fick betyg A, jämfört med fyra procent av pojkarna. 

Kommentera