flicka_skriver_prov_2
Foto: Shutterstock
Nationella prov

Tre av fyra lärare: ”NP tar för mycket tid”

En stor majoritet av lärarna tycker att de nationella proven är bra både för bedömning och undervisning. Samtidigt anser tre av fyra lärare att proven tar för mycket tid.
Drygt var tionde lärare får ingen tid avsatt för proven överhuvudtaget.
– Uppsatserna tar mycket tid att bedöma, säger högstadieläraren Caroline Axén.

Fler siffror

Många nöjda…

  • 88 procent anser att proven i hög grad eller i ganska hög grad är ett stöd för bedömningen av om eleverna har nått kunskapskraven.
  • 85 procent anser att proven bidrar till likvärdig bedömning av elevernas kunskaper i ämnet.
  • 82 procent instämmer i att proven konkretiserar olika nivåer och kvaliteter i ämnets kunskapskrav.

… men proven är tidskrävande

  • Svensklärarna upplever proven mest betungande, nämligen 80 procent.
  • Lindrigast är det för lärare i matematik, 63 procent tycker att proven i hög grad/i ganska hög grad tar för mycket tid i anspråk.
  • 3 procent svarar att proven bedöms av lärare utanför skolan.

Lärare är generellt sett nöjda med de nationella proven. Det visar en kartläggning som Lärarnas Riksförbund har gjort av hur lärares arbetsbelastningen ser ut i samband med nationella prov i årskurs 6 och 9 samt på gymnasiet. Till exempel svarar 88 procent att proven i hög grad eller i ganska hög grad är ett stöd för bedömningen av om eleverna nått kunskapskraven.

Caroline Axén undervisar i svenska och engelska på Sörböleskolans högstadium i Skellefteå och en av alla lärare som just nu är mitt uppe i rättandet. Hon håller med om att proven är ett stöd. 

– Ja, de brukar vara det. I år tycker vi att provet i svenska inte har varit riktigt lika bra som det brukar. Bedömningsanvisningarna är väldigt hårda, om eleven missat en källhänvisning på uppsatsen så får man F. Men annars brukar det vara ett bra stöd. Framförallt brukar det bli en bekräftelse på det man redan vet om elevernas kunskaper. Det är skönt att få den bekräftelsen på att man ligger rätt i sin bedömning, säger hon.

Men de nationella proven är tidskrävande. Tre av fyra lärare anser att de tar för mycket tid. Mest tidskrävande upplever lärarna i årskurs 6 att proven är, där svarar nästan åtta av tio att proven tar för mycket tid. Svensklärarna tycker att proven är mer betungande lärare i matematik.

– Framförallt uppsatserna som ska läsas och bedömas är tidskrävande. Vi sambedömer alla uppsatser, både i svenska och engelska, och det tar förstås mycket tid. Men samtidigt är det väldigt värdefull tid så vi tycker att det är bra att göra så. Det känns bra att kunna säga till eleverna att vi bedömt proven tillsammans. 

Om huvudmannen eller rektor avsätter någon tid för det extraarbete proven innebär ser också olika ut. En fjärdedel av lärarna uppger att det avsätts tillräckligt med tid för genomförande och rättning av proven. 64 procent svarar att det avsätts otillräckligt med tid och 12 procent svarar att det inte avsätts någon tid alls. Här sticker gymnasielärarna ut, var femte uppger att det inte avsätts någon tid överhuvudtaget. 

–Vi har fått två kompeftermiddagar då vi kan sitta och rätta men det blir kvällar också då man måste sitta. Vi bryter inte schemat. Däremot händer det vi får vikarier vissa lektioner, om det behövs för att skapa tillsammanstid, säger Caroline Axén.

Sambedömning är vanligast i årskurs 9. Totalt sett svarade tio procent att de rättar proven själva, 49 procent att de rättar själva med inslag av sambedömning och 38 procent att alla prov sambedöms av en grupp lärare.

Även om Caroline Axén generellt sett är nöjd med provens innehåll och funktion så är hon kritiskt till att bedömningen på proven i svenska och engelska skiljer sig från hur man bedömer hela ämnet. Proven i engelska har till exempel fler betygssteg, tio stycken och i både svenska och engelska kan man dessutom få F på en del och ändå få D i prov-betyg, så funkar inte betygen och det blir svårt att förklara för eleverna, menar hon.

– I media blir det en stor grej när provbetyg och betyg skiljer sig åt. Men jag tycker att det blir en underlig diskussion eftersom provkonstruktörerna ser på F på ett helt annat sätt än vi kan göra. Proven tar inte upp allt, alla kunskapskrav är inte med. Det blir fel att jämföra rakt av och det gör att elever ibland får bättre resultat på proven än vi kan sätta som betyg. Att det skiljer sig åt är konstigt men innehållsmässigt tycker jag att proven är bra.

Kommentera