pernilla_lundgren_betyg
Bedömning

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

Det är många som hör av sig till Skolverket med frågor om betyg och bedömning, något Skolvärlden tidigare berättat om. Betygsskalan som infördes 2011 har också fått en del kritik för att vara otydlig.

Nu ska Skolverket ta fram nya allmänna råd för att stötta lärare i betygssättning. Råden ska vara klara till hösten.

– Vi har tre allmänna råd som berör området betygsättning och det första togs fram inför reformen 2011, det är några år sedan och då visste vi inte vad som skulle kunna uppfattas som oklart. Nu har vi en bättre bild. Dessutom innehåller nuvarande allmänna råd generellt sett ganska lite om just betyg så vi ser ett behov att ett råd med fokus på den frågan, säger Pernilla Lundgren, undervisningsråd på Skolverket.

Ett fokus i de nya råden är själva betygssättningen.

– Det handlar om hur man som lärare gör när man sätter ett betyg som på ett bra sätt motsvarar elevens kunskaper, i slutet av kursen eller terminen. Vilket underlag utgår man ifrån, hur värderas underlagen och vad ska man tänka på när man jämför underlagen med kunskapskraven? Till exempel.

Det har funnits flera frågetecken kring betygsskalan sen den infördes – hade ni från Skolverkets sida kunnat vara tydligare från början med hur den är tänkt att fungera?

– Det är klart, när vi tittar på de frågor vi får, så är det klart att vi kan vara tydligare. Skolverket utvärderade betygsskalan och kunskapskraven för två år sedan och efter det har vi uppdaterat stödmaterial om betyg, informationen på hemsidan och vi har gjort två informationsfilmer om betygen, säger Pernilla Lundgren.

Utvärderingar har dock visat att Skolverkets information inte når ut till alla lärare.

– Det är ett problem. Allmänna råd har en större juridisk tyngd än annat material och det gör att vi tror att de nya råden med förbättrad information kan nå ut till fler.

Betygsskalan är reglerad i skolformsförordningarna som är beslutade av regeringen. När Skolverket gjorde sin utvärdering av betygsskalan för två år sedan kom man fram till att det kunde finnas anledning för regeringen att se över regleringen.

– För en elev som har en ojämn kvalitet på sitt kunnande kan regleringen medföra vissa begränsningar. Det blir en trappstegseffekt. För till exempel betyget C eller högre ska kunskapskravet för C vara uppfyllt till sin helhet. Skolverket föreslog i utvärderingen av betygsskalan och kunskapskraven som kom 2016 till regeringen att nuvarande regelverk kring betygsskalan ses över, säger Pernilla Lundgren och tillägger.

– Det kan även vara så att de här trappstegen är lite olika höga. Det finns kunskapskrav som kan vara svårare att uppfylla i sin helhet utifrån att de är omfattande eller detaljerade vilket gör att de inte blir så användbara för betygsättningen som är önskvärt.

Hur ser det ut i praktiken? Är det din bedömning att betygen idag, trots allt, sätts korrekt?

– Vi kan se att betygen fungerar bra som urval till högskolan. Men ser man utifrån de frågor vi får om betyg kan man ibland få uppfattningen att det finns oklarheter. Ibland när det diskuteras vilket betyg en elev ska ha pratar man bara utifrån en kunskapskravsprofil. Men man kan inte avgöra ett betyg bara utifrån en ifylld profil.

– Betygsättning är inte en mekanisk avprickning utan en professionell bedömning av lärare som gör en tolkning av kraven, analyserar och värderar underlaget, och det är viktigt att man läser kunskapskraven i förhållande till ämnets syfte och centrala innehåll och utifrån den undervisning som bedrivits

Kommentera