asa_fahlen_debatt

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Foto: Jennifer Glans

Debatt

”Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid”

Debatt ”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Graden av lärares autonomi när det gäller den egna yrkesutövningen är ifrågasatt, av lärarna själva men också av olika skoldebattörer, politiker och forskare. Det görs tyvärr ofta med rätta, då lärares friutrymme begränsats av kontroll och ökad styrning. Effektiviseringskrav, dokumentationskrav, små möjligheter att styra över sin egen fortbildning samt ibland klåfingrig statlig reglering och inspektion sätter ofta tvångströja på lärarnas engagemang och kunskap. Ett minskat eget handlingsutrymme är självklart negativt för en yrkeskårs autonomi och det är uppenbart att det finns alldeles för många som tror sig veta vad vi lärare ska göra och hur vi ska göra det. 

Samtidigt har lärarkåren sakta men säkert under de senaste 10–15 åren börjat återta delar av den autonomi och auktoritet som man en gång åtnjöt. Inte minst har lärarlegitimationen, en ny lärarutbildning och bättre karriärmöjligheter, trots en del fel och brister i reformerna, bidragit till att stärka professionens status och autonomi. Det indikerar till exempel studier gjorda av forskarna Johan Alvehus och Gustaf KastbergCharlotte Baltzer samt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Dessutom har en egenhändigt framtagen yrkesetik funnits och förmedlats sedan 2001 och utgör en viktig grund för lärarnas arbete och förhållningssätt. Nu är det hög tid att vi tar nästa steg och på allvar tar makten över professionsfrågornas alla delar. 

Vi tror att detta råd kommer att bli en nyckelaktör.

Lärarnas Riksförbund inrättar nu ett professionsråd från 1 mars 2021, bestående av yrkesverksamma lärare från olika delar av skolväsendet samt forskare med inriktning utbildning och skola. Syftet med professionsrådet är att proaktivt bidra till att lärarprofessionen tar makten över sin utveckling kopplat till grundutbildning, fortbildning och praktisk yrkesutövning för att därigenom stärka undervisningens kvalitet. 

Vi tror att detta råd kommer att bli en nyckelaktör när det gäller att bevaka och driva frågor om hur man kan utvecklas som lärare och bedriva högkvalitativ undervisning med elevernas bästa för ögonen. Samverkan mellan yrkesverksamma lärare och forskare inom rådets arbete är centralt för att uppnå en bra mix av den beprövade erfarenhet och den vetenskapliga grund som måste finnas. Ett eget professionsråd kan också bidra till att öka läraryrkets status och attraktivitet. Lärarnas Riksförbund ser förstås gärna att Lärarförbundet också ansluter sig till arbetet med professionsrådet för att på så vis ytterligare öka dess tyngd gentemot olika intressenter och samhället i stort.

En första viktig uppgift för professionsrådet blir att engagera sig i det kommande professionsprogrammet för lärare som aviserats i punkt 54 i januariavtalet. Syftet med ett professionsprogram är att säkerställa ett nytt system för legitimerade lärares vidare meritering och systematiska fortbildning. Rådets uppgift handlar inte minst om att komma med inspel kring vilken fortbildning lärare behöver samt på vilka grunder en lärare ska kunna meritera sig vidare.

Professionsprogrammet kan rätt genomfört bli ett viktigt verktyg för lärare att, med stöd av staten, ta makten över sin egen utveckling som yrkeskår, där fortbildning och vidare meritering med elevernas bästa för ögonen står i centrum. Det sistnämnda är ju det självklara överordnade målet med skolans verksamhet. Men då måste regeringen och dess samarbetspartier våga löpa linan ut och se till att professionen verkligen får det avgörande inflytandet över professionsprogrammets konstruktion och funktion. 

Ett professionsprogram får på inga villkor bli en ”slasktratt” där staten och huvudmännen slänger in mer eller mindre kortsiktiga åtgärder för att exempelvis lösa lärarbristen, implementera nya skolreformer eller diverse insatser för att stärka lokal skolverksamhet. Lärarbristen är förstås en nog så viktig fråga, som vi också har förslag till lösningar på, men har enligt oss inget att göra med hur vi ser till att redan utbildade och legitimerade lärare kan förkovra sig och utvecklas i yrket. Professionsprogrammet behöver vara ett ”reservat” för lärarna, där de i dialog med lärosätena, forskningen och andra relevanta aktörer själva formar sin framtid och yrkesutveckling. 

Lärarnas Riksförbunds nya professionsråd är till för att stötta just det arbetet. På så vis ser vi till att Sveriges alla elever får bästa möjliga utbildning av stolta, yrkesskickliga och autonoma lärare. 

Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera