lasa_lagstadiet

Lärare behöver stöd i arbetet med läs- och skrivsvårigheter, menar Aya Stehager på SPSM.

| Foto: Gabby Baldrocco
Resurser

Ny fortbildning i läs- och skrivsvårigheter från SPSM

Nytt studiepaket ska träna arbetslag i att upptäcka, förstå och hantera läs- och skrivsvårigheter.
– Bäst är om lärarna upptäcker svårigheterna innan eleven själv gör det, säger Aya Stehager på SPSM.

Hitta materialet

Ta del av kursen på SPSM:s webbplats.

Där finns även tjänsten Fråga en rådgivare som kan ge svar på frågor om specialpedagogik och funktionsnedsättningar.

Det nya materialet är en del av Specialpedagogiska skolmyndighetens arbete med läsa- skriva- räknagarantin, och är framför allt inriktad på lärare i F-3. Men även de som jobbar med äldre elever kan ha användning för kursen, menar Aya Stehager som är projektledare på SPSM.

Aya Stehager
Aya Stehager | Foto: SPSM

– Vi ser hela tiden exempel på hur fel det kan bli. Vi hör från lärare i sjuan som får nya elever som inte klarar av läs- och skriv. Då måste man reda ut vilken del av exempelvis läsförståelsen som eleven har svårt med, backa tillbaka och börja jobba därifrån, säger hon.

Syftet med materialet är att hjälpa lärarna vidare när de får indikationer på att en elev ligger i riskzonen för att inte klara av kunskapskraven i läs- och skriv för årskurs tre. Utifrån forskning som presenteras guidas lärarna i hur de kan jobba med de elever där läsutvecklingen inte går som på räls.

– Läsning och skrivning är så centralt för all kunskapsinhämtning i skolan, och alla lärare i lågstadiet jobbar ju med det här. Men vi tror att de kan behöva stöd i att kartlägga problematiken och veta vad som är viktigt att tänka på, så att eleven tränar rätt saker. Det är ingen som viftar bort problematiken, men alla har inte den här typen av läs- och skrivmetodik med sig. Och även om man har det så är det ett svårt arbete, säger Aya Stehager.

Studiematerialet är framtaget med kollegialt lärande i åtanke, även om kunskapen går bra att ta till sig på egen hand också. Tanken är att varje lärare i arbetslaget lägger totalt 20 timmar på kursen, där tio timmar består av individuell kunskapsinhämtning och reflektion, och tio timmar består av diskussioner i arbetslaget utifrån den egna verksamheten.

– Efter de 20 timmarna ska man veta vad som är viktigast att tänka på när man har elever med läs- och skrivsvårigheter. Man ska känna sig rustad att ta itu med undervisningen för elever i riskzonen för att utveckla svårigheter, säger Aya Stehager.

Hon anser att 20 timmar per lärare i arbetslaget är väl investerad tid, och önskar att fler skolchefer kunde se det långsiktiga värdet av att låta lärare fortbilda sig.

– Ja, det tar tid från arbetslaget under en kort period att göra det här, men det är väl investerad tid om lärarna efteråt kan göra större skillnad för sina elever. Snarare än att skolan står handfallen inför dessa utmaningar och släpper igenom elever som inte når målen. Man måste tänka på vad som är smart på lång sikt för elevernas lärande och utveckling, säger hon.

Kommentera