sarskola_granskning
Särskola

Ny granskning: Särskolan får mindre stöd och uppmärksamhet

En granskning från Riksrevisionen visar att grundsärskolan inte får samma stöd och uppmärksamhet från regeringen och Skolverket som grundskolan. Bland annat får grundsärskolan färre bedömningsstöd och sämre kunskapsuppföljning än andra skolformer.

Riksrevisionens granskning

I granskningen ”Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning” har Riksrevisionen granskat grundsärskolans förutsättningar sedan 2011.

Skolverket rekommenderas att:

– se till att lärare i grundsärskolan får tillräckligt stöd för att kunna bedöma elevernas kunskaper.

– utveckla uppföljning och utvärdering av grundsärskolan, så att den ger information om huruvida eleverna har goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

– säkerställa att grundsärskolan tydligt beaktas i myndighetens interna styrning.

Regeringen rekommenderas att:

– utveckla redovisningen till riksdagen av om grundsärskolan når målen för utbildningen.

– se över timplanerna för grundsärskolans ämnen och ämnesområden.

Här kan du läsa granskningen i sin helhet.

I intervjuer med Riksrevisionen uppger lärare som arbetar i grundsärskolan att deras elever och grundsärskolan som skolform inte räknas på samma sätt som grundskolan. Och efter att ha genomfört en omfattande granskning kan Riksrevisionen konstatera att det delvis stämmer.

– När det gäller de statliga insatserna på området visar den här granskningen dessvärre att lärare och rektorer har visst fog för den uppfattningen, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Granskningen visar på ett bristande stöd för att bedöma elevers kunskaper, eftersom grundsärskolans lärare inte alls har samma tillgång till bedömningsstöd som lärare i andra skolformer. I grundsärskolan finns bedömningsstöd endast i tre ämnen för låg- och mellanstadiet medan grundskolan har bedömningsstöd i alla ämnen.

– Det visar att grundsärskolans behov av stöd för kunskapsbedömning inte har prioriterats på samma sätt som grundskolans, säger Olof Widmark som är projektledare för granskningen i en kommentar.

Även Skolverkets uppföljning och utvärdering av grundsärskolan är bristfällig. Det saknas information om kunskapsutvecklingen hos eleverna, om förutsättningar för att utveckla elevernas kunskaper, om skillnader mellan grundsärskolor samt utvecklingen i grundsärskolan över tid.

– Kunskapsbristerna gör det svårt att veta om eleverna getts möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt, så som skollagen kräver, och om det finns skillnader mellan grundsärskolor i landet. Det gör det också svårare att veta om det behöver vidtas några särskilda åtgärder för grundsärskolan, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Dessutom konstateras det att grundsärskolan inte alltid finns med när man gör ändringar i läroplanen. Det förtydligande som gjorts i läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan när det gäller trygghet och studiero har inte införts i grundsärskolans läroplan. Ingen motivering har lämnats till varför denna ändring inte gäller för grundsärskolan.   

Kommentera