Mobbning

Ny modell mot mobbning

Nytt stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten ska underlätta för lärarna att upptäcka kränkningar i ett tidigt skede. Men också erbjuda arbetssätt för att ge elever med funktionshinder likvärdiga förutsättningar.

Delaktighet

Metodmaterialet ”Delaktighet – ett arbetssätt i skolan” finns att ladda ned på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

Författare till stödmaterialet är Tove Söderqvist Dunkers, Enhet för forskning och utveckling, samt Kristina Szönyi, tidigare medarbetare på enheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten lanserar i dag stödmaterialet ”Delaktighet – ett arbetssätt i skolan”.

Fokus i innehållet är delaktighet: hur skolan kan upptäcka om elever kan och får delta i elevernas gemenskap och skolans verksamhet, samt i vilken mån de kan tillgodogöra sig undervisningen.

Tove Söderqvist Dunkers är en av författarna av materialet och utvecklingssamordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Stödmaterialet är ett verktyg för att upptäcka det som skolan är ålagd att upptäcka och arbeta med, likabehandling och elevernas måluppfyllelse. Om skolan vänder blicken mot sin egen verksamhet kan man tidigt upptäcka vad som händer i den egna skolan och se vilka elever det är som blir exkluderade ur gemenskapen eller undervisningen, säger hon i ett pressmeddelande.

Elever med funktionsnedsättning en grupp som når målen i lägre grad än andra grupper, visar statistik, enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är en grupp som kan gynnas av det nya stödmaterialet, som uppges lyfta frågan om anpassning av undervisningen till elevers olika behov och förutsättningar, i syfte att öka delaktighet och måluppfyllelse.

Stödmaterialet bygger på en modell för delaktighet, framtagen av Ulf Janson, professor och medarbetare på institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Modellen bygger på en teori om att det finns sex aspekter av delaktighet: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, acceptans och autonomi.

Kommentera