Nationella prov och Fanny Hemmingsson, projektledare vid Skolinspektionen.

Olika betyg för samma prestation kan påverka elevers slutbetyg och framtida möjligheter till arbete, uppger Fanny Hemmingsson vid Skolinspektionen.

| Foto: Shutterstock och Skolinspektionen
Nationella prov

Ny rapport: Lägre betyg när lärare rättade om nationella prov

Skolans egna lärare sätter högre betyg på nationella prov än vad utomstående gör. Det visar en ny rapport från Skolinspektionen. 
– Det bekräftar återigen att det finns ett problem med likvärdighet i bedömningen av de nationella proven, säger projektledare Fanny Hemmingsson till Skolvärlden.

Skolinspektionens iakttagelser 
  • Hur ombedömning genomförts har varierat mellan de olika omgångarna och resultaten kan därför inte jämföras mellan år. Efter elva år kan Skolinspektionen dock se vissa återkommande mönster:
  • För delprov som till stor del består av fritextsvar är det vanligt förekommande att ombedömningen skiljer sig från ursprungsbedömningen.
  • Vanligast är att det skiljer ett betygssteg mellan de två bedömningarna.
  • I de fall de två bedömningarna skiljer sig åt är det vanligast att ursprungsbedömaren gjort en generösare bedömning än ombedömaren.
  • Läs hela rapporten här.

Skolinspektionen har låtit fristående lärare bedöma ett urval redan rättade nationella prov i grund- och gymnasieskolan. Resultaten visar, liksom tidigare år, att ombedömaren gör en annan bedömning än skolan i över hälften av fallen.

– Det bekräftar återigen att det finns ett problem med likvärdighet i bedömningen av de nationella proven, säger Fanny Hemmingsson, som är projektledare för uppdraget vid Skolinspektionen.

Att det finns avvikelser i bedömningarna, trots att proven ska fungera som en nationell måttstock, kan enligt henne leda till att elever kan få olika betyg för samma prestation.

– I vissa fall kan det påverka elevers slutbetyg vilket såklart påverkar framtida möjligheter till vidareutbildning och även arbete.

Totalt har 24 938 delprov från 297 skolor ombedömts från 2019.

I 57 procent av fallen har ombedömaren gjort en annan bedömning än skolans lärare. I 35 procent av fallen har ursprungsbedömarna gjort en mer generös bedömning än ombedömarna och i 21 procent av fallen har ursprungsbedömarna gjort en mer strikt bedömning.

– När det gäller nationella proven kan vi säga att det är svårare att bedöma delprov som till stor del består av fritextsvar likvärdigt, säger Fanny Hemmingsson.

Skolinspektionens rapport visar att andelen avvikelser mellan ursprungsbedömning och ombedömning varierar något mellan ämnena.

Minst är skillnaderna i de naturorienterande ämnena och engelska, och störst i svenska.

I 60 procent av fallen har ombedömare för delproven i svenska satt ett annat betyg än skolan. I 39 procent av fallen har skolans bedömare gjort en generösare bedömning än ombedömaren. I 40 procent har samma bedömning gjorts och i 21 procent har skolans bedömare gjort en striktare bedömning.

Andelen generösare betyg är större för årskurs 6 jämfört med årskurs 9 och gymnasiet, enligt rapporten.

Samtidigt, påpekar Fanny Hemmingsson, ska de utomstående lärarnas bedömningar inte betraktas som ett facit. Det ska snarare ses som en ytterligare granskning där skillnaderna ger ett underlag för att diskutera likvärdighet.

– Om proven bör rättas externt kan inte jag bedöma. Det jag kan säga är att vi i rapporten kan se att av de nationella prov som har bedömts av någon annan än elevens ordinarie lärare, sambedömts eller avidentifierats så är andelen generösare bedömningar på skolan något mindre.

Kommentera