Nytt i skolvärlden

Nya lagar 1 juli

Den 1 juli träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Det gäller bland annat nya lärares introduktionsperiod samt förenklingar av arbetet med åtgärdsprogram.

Lagom till halvårsskiftet äger en rad lagändringar rum. Några av dem rör skolans värld. Från och med den 1 juli är det inte länge krav på att en nyutexaminerad lärare eller förskollärare har genomfört en introduktionsperiod för att få sin lärarlegitimation. Istället kan alla nya lärare ansöka om legitimation så fort de tagit examen. Introduktionsåret kommer dock att finnas kvar och huvudmannen är skyldig att erbjuda alla nya lärare en mentor.

Som ett led i att minska lärares administrativa börda gäller också nya, förenklade regler för när och hur åtgärdsprogram ska upprättas. Dessutom ändras skollagen för att reglerna om stöd och särskilt stöd för skolelever ska bli tydligare. Enligt riksdagsbeslutet innebär detta bland annat.

•    Om det finns risk att en elev inte når upp till minimikunskapskraven ska eleven snabbt få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning.

•    Först när extra anpassningar har gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå upp till kunskapskraven ska en anmälan göras till rektor. Om det finns särskilda skäl att anta att eleven inte kommer att nå kraven trots extra anpassningar inom ordinarie undervisning ska en anmälan till rektor göras direkt.

•    Reglerna om åtgärdsprogram ändras. De behov som ska finnas med i programmet ska vara de behov av särskilt stöd som eleven har. Åtgärdsprogrammet behöver heller inte längre innehålla hur uppföljning och utvärdering ska ske. Det ska vara tillräckligt att ha med när detta ska göras och vem som är ansvarig.

•    Om en lärare gör ett åtgärdsprogram för en elev behöver samma information inte tas med i den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Från och med 1 juli inrättas och så en ny anställningsform för elever som går gymnasial lärlingsutbildning – gymnasial lärlingsanställning. Ett skäl för detta är, enligt utbildningsminister Jan Björklund, att minska ungdomsarbetslösheten och göra fler elever intresserade av lärlingsutbildningen. Den nya lagen reglerar möjligheten för en elev som går gymnasial lärlingsutbildning och arbetsgivaren som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen utbildningen att ingå avtal om en tidsbegränsad anställning.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm