lagbok_ny
Utbildningspolitik 

Nya lagar – detta gäller skolan 2017

Tydligare krav på skolan att motverka diskriminering och möjlighet för regeringen att ålägga friskolor att låta nyanlända elever gå före i kön.
Det är några av de lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017 – Utbildnings- departementet och Kulturdepartementet

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Nya regler om särskild kvot vid urval till fristående skolor.

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux.

En stärkt yrkeshögskola.

Kommuner ska samarbeta om regionalt yrkesvux.

Utbildningssatsning för anställda inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

Ändrade regler om slutbetyg och undervisningstid inom vuxenutbildningen.

Källa: Regeringskansliet

Ett nytt år innebär i vanlig ordning ett antal nya lagar. Några av dem rör skolans värld.

Till exempel ändras skollagen så att regeringen får större möjlighet att meddela föreskrifter om urvalsgrunder i fristående skolor. Det innebär att friskolor som använder kötid som urvalsgrund kan låta ett begränsat antal nyanlända elever per läsår få företräde framför övriga sökande. Eleverna ska ha varit bosatta i landet kortare tid än två år.

Det införs också tydligare och utökade krav på skolor att arbeta förebyggande mot diskriminering. Skolan ska ”arbeta systematiskt med aktiva åtgärder genom att undersöka risker för diskriminering i verksamheten, analysera orsaker, vidta förebyggande och främjande åtgärder samt följa upp och utvärdera arbetet.”

– Arbetsgivare och skolor får nu ett större ansvar att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter, kommenterar diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg, i ett pressmeddelande.

Arbetet mot diskriminering ska dokumenteras varje år. Nytt är att reglerna innehåller anvisningar för hur arbetet ska genomföras löpande i olika steg. Däremot slopas kravet på att det ska ske i särskilda planer.

Även för vuxenutbildningen gäller nya regler, till exempel en utökad rätt att läsa på komvux. Kravet på en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att en vuxen ska ha rätt till komvux på gymnasial nivå tas bort. I stället införs en utökad rätt att delta i komvux på gymnasial nivå för att uppnå behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare eller till utbildning inom yrkeshögskolan.

– Satsningen för allas rätt till komvux är viktig eftersom den öppnar dörrar i utbildningssystemet och stärker individers rätt till utbildning, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande. 

Möjligheten att utfärda slutbetyg enligt äldre bestämmelser för gymnasial vuxenutbildning förlängs och får utfärdas till och med 1 juli 2020. Dessutom tar man bort riktvärdet på 525 timmars undervisningstid inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

Kommentera