Lagar

Nya lagar och regler för skolan inför hösten 2022

lagbok-liggande
Foto: Shutterstock

Ny princip för betygssättning, ändrade kursplaner och lättare att stänga skolor. Det är några av förändringarna som gäller inför höstterminen.

Ny princip för betygsättning

Till höstterminen tas en ny princip i bruk för betygssättning. Kunskapskrav blir betygskriterier, och läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet.
Fortfarande måste samtliga kriterier för betyget E vara uppfyllda för att eleven ska kunna få ett godkänt betyg, men därutöver gäller lärarens samlade bedömning.

Beslutet har väckt kritik från de som befarar att det kan leda till ännu fler glädjebetyg.
Läs mer: Nicklas Mörk sågar nya betygsreglerna: ”Sista dödsrycket”

Ändrade kursplaner

Kursplanerna för grund-, special- och sameskolan har ändrats. De nya kursplanerna betonar fakta och förståelse, det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression, och kunskapskraven är mindre detaljerade än tidigare.

Läs mer: Forskarlarm: Nya kursplanen hotar drabba utsatta elever

Kursplanerna för grundsärskolan samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning vilka går i specialskolan ändras ytterligare. Fakta och förståelse betonas mer och antalet mål begränsas, skillnaden mellan stadier i det centrala innehållet blir tydligare, kunskapskraven blir mindre detaljerade och ämnesinnehållet blir tydligare i grundsärskolans ämnesområden.

Ändrade läroplaner

I läroplanerna byter ”Sex och samlevnad” namn till ”sexualitet, samtycke och relationer” och innehållet i undervisningen breddas.

Läs mer: Sexologen om uppdaterade ämnet: ”Det största steg som tagits”

Enklare att stänga skolor

Skolinspektionen får utökade möjligheter att förbjuda en kommun eller en region att driva en verksamhet vidare (verksamhetsförbud) om ett föreläggande att åtgärda brister inte har följts och missförhållandena är allvarliga. Dessutom tillkommer fler grunder för att återkalla ett godkännande av enskild som huvudman

Nya regler för behörighet

Reglerna kring lärarlegitimation och behörighet förändras för ämnena svenska som andraspråk och modersmål. Det hänger ihop med förändringar i lärarutbildningen som ska öka antalet behöriga lärare.

Krav på extra studietid och utökad lovskola

Elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid och hjälp med läxor och skolarbete minst två timmar per vecka. Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar för elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Trygghet och studiero

Det ska bli tydligare i regleringen om det förebyggande arbetet för trygghet och studiero och det systematiska kvalitetsarbetet.

All personal ges befogenhet att vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som behövs för att försäkra eleverna trygghet och studiero. Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten.

Möjligheterna att omhänderta mobiltelefoner och ha mobilfria skoldagar ska öka. Mobiltelefoner ska i regel endast få användas vid undervisning efter lärarens instruktion. Dessutom ska kraven på huvudmannens klagomålshantering skärpas och Skolinspektionen ska inte kunna inleda tillsyn som rör ett enskilt barn eller en enskild elev om inte huvudmannen har fått möjlighet att hantera frågan först.

Då träder ändringarna i kraft

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2022 med undantag för ”trygghet och studiero” som träder i kraft 1 augusti 2022. Flera av ändringarna trädde formellt i kraft redan i juli 2021, men tillämpas först från och med höstterminen 2022. Starten sköts upp av regeringen med hänvisning till det pressade läget i skolan under coronapandemin.

Läs mer om alla regeländringar på Skolverkets webbplats.

Kommentera