lararbrist_

Lena Boström är projektledare för den svenska delen av forskningsprojektet, där också kollegorna Marcia Håkansson Lindqvist och Ulrika Gidlund ingår. Bilden är ett montage.

| Foto: Mittuniversitetet, Shutterstock.com
Forskning

Nytt nätverk vill bota lärarbristen: ”Behovet är akut”

Bristen på behöriga lärare är ett problem i Sverige, och i många andra europeiska länder. För att få en klarare bild över situationen inleds nu ett nytt projekt där forskare samarbetar för att analysera och hitta sätt att greppa problematiken.

What About Teachers´ Shortage (WATS up)
  • Forskningsprojektet startar 2021 och pågår i tre år framåt.
  • Forskargrupper i Sverige, Danmark och Tyskland kommer då att ta fram underlag och empiri från varje land och fyra gånger per år sammanstråla för att dela resultat, skriva genomsamma artiklar och tillsammans arbeta fram en strategi för att motverka problemen med lärarbrist.
  • Nätverkets långsiktiga mål att etablera ett nätverk för kunskapsutbyte där fler länder kan inkluderas för i ännu högre grad nå ut med forskningsresultat och öka kunskapsbasen på bred front.

Källa: Lena Boström och Mittuniversitetet.

I forskningsprojektet ska ett särskilt team forskare utforska och förklara problematiken kring den akuta lärarbrist som många länder i Europa tampas med.

–  Det finns tre syften med det här projektet. Det ena är att vi vill ta reda på mer om bakgrunden till lärarbristen eftersom den är så pass utbredd i hela Europa. Det andra är att vi vill få fram resultat, forskning och indikatorer på hur vi kan komma tillrätta med bristen, medan det tredje syftet är att få ett internationellt perspektiv så att vi kan ta del av varandras kunskap, säger Lena Boström, professor i pedagogik och svensk projektledare.

Det nya nätverket går under namnet What About Teachers´ Shortage (WATS up) och utgörs av forskare från Sverige, Danmark och Tyskland.

Förhoppningen är att det treåriga forskningsprojektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, ska leda till ökad förståelse för skillnader mellan de olika länderna och att dessa kunskaper sedan ska återföras till viktiga skolaktörer. Därefter är tanken att forskarna, tillsammans med externa experter, ska hitta hållbara och genomtänkta vägar för att motverka problemen med lärarbrist.

– Jag hoppas det här ska leda till att läraryrket blir attraktivt och får högre status. Det är otroligt viktigt för ett vitalt samhälle att barn får god utbildning och att lärare trivs och känner sig uppskattade, säger Lena Boström.

Som projektledare för den svenska delen av samarbetet, där också kollegorna Marcia Håkansson Lindqvist och Ulrika Gidlund ingår, anser hon att nätverket är nödvändigt för att de drabbade länderna ska kunna dela och överföra den kunskap och erfarenhet som krävs för att komma tillrätta med problemet.

– I Sverige och många andra länder i Europa, med undantag för Finland, är bristen på behöriga lärare ett jättestort och accelererande problem. Behovet är akut och vi måste arbeta på bred front för att komma framåt och skapa en bra situation i skolorna, säger Lena Boström.

Hon menar att den största skillnaden jämfört med tidigare insatser är att det aktuella projektet kommer att bygga på dokumentstudier, forskning och evidensbaserat underlag.

– Vi kommer också att gå ut på bred front till olika populationer. Det är inte bara politikerna som äger frågan utan vi vill gå ut till de som jobbar på fältet också. Det här kommer att ge oss en överblick och olika perspektiv från olika målgrupper, något som vi tror skapat större förståelse för problematiken.

– Att vi dessutom får vi vara med och bidra i denna högst aktuella och viktiga samhällsfråga känns spännande och stimulerande, säger Lena Boström.

Kommentera