spsm_elevhalsa

Erica Sjöberg och Sarah Neuman arbetar som rådgivare på SPSM.

Elevhälsa

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor.
Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Mer om stödmaterialet:

Det nya materialet riktar sig främst till rektorer och den samlade elevhälsan, men resursen kan likväl användas av lärare och övrig skolpersonal som är engagerade i att förbättra elevhälsoarbetet på sin skola.

Stödmaterial elevhälsa består av en handledning med reflektionsunderlag, flertalet filmer, en forskarantologi och en nätbaserad kurs. Materialet ska göra det möjligt att bedriva ett långsiktigt elevhälsoarbete i skolan.

Läs mer på SPSM:s webbplats.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har släppt ett nytt stödmaterial som ska hjälpa landets skolor att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete.

Erica Sjöberg arbetar som rådgivare på SPSM och har varit med och tagit fram materialet.

– Vi har arbetet med det här materialet i ett projekt som har sträckt sig över tre år. Under perioden har vi samverkat med skolor, skolpersonal och forskare för att utveckla stöd till skolorna. Skolor har olika förutsättningar och behov och vi ser att skolor har kommit olika långt, säger Erica Sjöberg.

Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika skolor idag, något man måste ta hänsyn till och utgå från när man organiserar sin verksamhet.

– Det gör elevhälsoarbete oerhört komplext. Men vårt stödmaterial ska förhoppningsvis hjälpa skolor att reflektera kring viktiga delar i skolans elevhälsoarbete. Det är dags att sätta elevhälsoarbete i ett större sammanhang, säger Sarah Neuman, som också arbetar som rådgivare inom SPSM och som tagit fram stödmaterialet.

Specialpedagogiska skolmyndighetens senaste projekt visar att många skolor har en vilja och ambition att organisera arbetet så att det blir mer förebyggande och hälsofrämjande.

– Men utmaningen är stor, och då måste elevhälsoarbetet involvera alla på skolan. Genom att elevhälsan med sina olika professioner redan kommer in tidigt i planeringsstadiet, och tillsammans med lärare och övrig skolpersonal, kan man arbeta för att göra miljön tillgänglig i skolan. Lärare kan inte lämnas ensamma i arbetet med att säkerhetsställa elevers rätt till stöd, Sarah Neuman.

Ska man lyckas måste elevhälsa bli hela skolans angelägenhet – annars fungerar det inte, menar Erica Sjöberg.

– Ingen yrkesprofession ska behöva stå ensam i detta. Diket mellan lärare och elevhälsan på skolan måste vi komma åt, säger hon och fortsätter:

– Vi har ett moment i den nätbaserade kursen som just handlar om samsyn för samverkan. Man behöver definiera roller, begrepp och uppdrag för att lyckas på skolan. Det är viktigt att man hittar samtalskulturen och förhållningssättet till det här arbetet och där är rektorn väldigt viktig som ledare på skolan för att skapa förutsättningar.

I dagarna släppte den ideell föreningen Bris sin årsrapport som visar att barns livsvillkor behöver förändras för att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige. Rapporten utgår från aktuell forskning och barns samtal till Bris, och konstaterar bland annat att insatser måste till för att fler barn ska få förutsättningar att klara skolan.

– En skola som verkligen kommer åt ett mer förebyggande och hälsofrämjande har bättre förutsättningar att lyckas. Det är avgörande för den psykiska hälsan att skolmiljön främjar både hälsa, lärande och utveckling. Skolan är en enormt viktig skyddsfaktor för psykisk hälsa bland unga där det förebyggande och hälsofrämjande arbetet spelar en stor roll, säger Erica Sjöberg. 

Kommentera