Replik

”Öka elevers inflytande istället för att lägga ner BEO”

Alexander Wilson van Deurs debatt

”Elever ska inkluderas och lyssnas på enligt forskningen, inte tystas”, skriver Alexander Wilson van Deurs, styrelseledamot Vänsterns Studentförening Uppsala i en replik.

En representant för det Kristdemokratiska Ungdomsförbundet skriver i Skolvärlden (26/11) om hur elevers inflytande och medbestämmande i skolan borde tas bort helt, till förmån för fullständigt lärarbestämmande. Det ska möjliggöras genom att lägga ner Barn-och elevombudet och slopa elevers medbestämmande om ordningsregler i skollagen. Istället ska det vara helt upp till lärare och skolans ledning att besluta om skolans regler.

Detta ska, enligt skribenten, lösa skolans ordningsproblem och studiero. Problemet är att de föreslagna lösningarna är fullkomligt verkningslösa och istället skadliga, auktoritära och direkt i strid med FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen.

Till att börja med vore en nedläggning av Barn- och elevombudet (BEO) en mycket allvarlig inskränkning av skyddet för barn och elever på skolan. BEO är en myndighet vars uppgift är att bevaka barns och elevers rättigheter och utreda uppgifter om kränkningar i skolan. De informerar om skollagens bestämmelser om nolltolerans mot kränkningar och mobbning, och är en del av Skolinspektionen.

Självklart ska inte en myndighet som finns till för att skydda barn och elever läggas ner. Speciellt inte när det, som skribenten själv skriver, finns mängder med elever som råkar ut för stöld, rån, misshandel och sexualbrott varje år. Deras resurser och arbete borde istället utökas för att hjälpa barn ännu mer. Skribentens påstående om att BEO skulle bidra till en så kallad ”kränkthetskultur”, som påstås helt utan motivering, är inget annat än hittepå för att motivera en inskränkning av elevers rättigheter i skolan.

Fortsättningsvis har barn rätt till att få sina perspektiv lyssnade på och respekterade i allt som berör dem. Det fastställs av Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020. Att fullständigt ta bort elevers inflytande i skolan är ett tydligt brott mot detta. Elever har all rätt till inflytande i sin skolgång, både genom medbestämmande av ordningsregler och någon som kan representera och skydda dem vid fall av mobbning och kränkningar.

Skolan ska inte vara en plats där lärare kan göra vad som helst utan att elever får en röst eller ha någon som skyddar deras rättigheter. Det skulle inte skapa mer ordning och reda, utan endast införa en nivå av auktoritet jag hade hoppats vi lämnat vid det här laget.

Vad som istället behövs för att komma åt ordningsproblemen i skolan är åtgärder som forskning visar faktiskt fungerar. Inte åtgärder som direkt inskränker på Barnkonventionen. Sådan forskning har tagits fram i år av Skolforskningsinstitutet tillsammans med externa forskare som omfattar tusentals forskningsunderlag om studiero i klassrummet.

Studien sammanfattades i sex punkter för att främja studiero:

  • Lära känna eleverna och skapa positiva relationer.
  • Välja och anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov.
  • Förebygga genom tydliga förväntningar och struktur.
  • Aktivera eleverna och göra dem delaktiga.
  • Stödja och bemöta beteenden.
  • Utvärdera utifrån observationer.

Här är vad forskningen föreslår för att öka studieron. Inte ett ord nämns om att minska elevers inflytande eller slopa deras rätt till skydd mot mobbning och kränkning. Tvärtom.

Annika Lilja, docent i pedagogik vid Göteborgs Universitet och en av de externa forskarna som deltagit i arbetet, säger till Skolvärlden (24/9) att ”Det är viktigt att klassen är delaktig och tillsammans med läraren kommer fram till hur studieron ser ut hos dem.” Elever ska inkluderas och lyssnas på enligt forskningen, inte tystas.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundets auktoritära skolreformer står helt emot tusentals forskningsunderlag om studiero i klassrummet. Vem hade kunnat ana?

Alexander Wilson van Deurs, styrelseledamot Vänsterns Studentförening Uppsala

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera