lund_laslyft

Monika Staub Halling och skolans specialpedagoger tog initiativet till satsningen på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Foto: Anneli Jönsson

Språkutveckling

Omfattande satsning för att arbeta språkutvecklande

Högläsning, textsamtal och regelbundna utvärderingar. Det är några av Backaskolans metoder för att jobba mer språkutvecklande.
– Eleverna blev inspirerade direkt, säger skolbibliotekarien Monika Staub Halling. 

Så arbetar pedagogerna språkutvecklande:

Backaskolan är en F-3-skola med cirka 370 elever. 

Högläsning

 • skapar förförståelse med bildstöd till svåra ord
 • modellar lässtrategier såsom förutspå, koppla till egna erfarenheter, inre bilder
 • har textsamtal om etiska frågor/dilemman
 • stannar upp i läsningen och låter eleverna diskutera parvis
 • ställer öppna frågor som det finns fler än ett svar på
 • arbetar med sokratiska samtalsregler för att bygga ett tillåtande klimat
 • har uttalade språkmål kopplade till Lgr11 och Nya Språket lyfter

Skrivande

 • undersöker och förtydligar vad som kännetecknar en viss texttyp
 • skapar mallar och checklistor som stöd i skrivandet
 • modellar först grundligt, ger många stödstrukturer, och skriver gemensamt innan eleverna förväntas prova själva
 • har uttalade språkmål kopplade till Lgr11 och Nya Språket lyfter

Nätvett (i åk 2-3)

 • kopplar samman värdegrund, digitalisering och språkutveckling
 • frågar efter elevernas egna erfarenheter av nätet och spelvärlden
 • diskuterar språkbruk i sociala medier kontra IRL
 • högläsning och textsamtal om näthat, mobbning

Högläsning är sedan i höstas en obligatorisk eftermiddagsaktivitet på flera av fritidshemmen på Backaskolan i Lund. Efter att skolans pedagoger genomfört Matematiklyftet ville skolledningen satsa på en liknande fortbildning inom språkutveckling. 

I stället för att hoppa på läslyftet anlitade de språkutvecklaren Maud Nilzén för att vägleda dem. Hon har bland annat försett all pedagogisk personal med teori och praktiska exempel. Satsningen mottogs väl och arbetet fortgår nu på skolan. 

Monika Staub Halling berättar att arbetet har fungerat över förväntan. 

– Många var väldigt positivt överraskade över hur bra det gick när vi väl hade börjat testa med eleverna. Metoderna som används vid högläsningen har gjort eleverna intresserade och delaktiga, säger hon. 

Högläsningen är välplanerad och böckerna är valda med eftertanke. Korta böcker är att föredra så att man hinner klart under en sittning, förklarar hon.

– Metoderna som används får eleverna att känna sig inkluderade och då är det viktigt att man som lärare stannar upp i läsandet för dialoger med eleverna. Man kan även låta eleverna diskutera två och två. 

Vår uppgift är att ge dem ett kunskapsspråk.

Vidare berättar Monika Staub Halling om bakgrunden till varför de valde att göra satsningen. 

– Vi ansåg helt enkelt att det behövdes. Eleverna kommer till skolan med sina vardagsspråk och vår uppgift är att ge dem ett kunskapsspråk. Inte minst i samband med att vi började ta emot nyanlända elever såg vi behovet av bra metoder och strategier för att få alla elever inkluderade i arbetet med språkutvecklingen. Men detta gynnar alla elever, säger hon. 

Syftet med satsningen är bland annat att höja medvetenheten hos pedagogerna för hur man med hjälp av strategier kan jobba språkfrämjande under hela skoldagen.

– Vi som arbetar på skolan pratar ju med eleverna hela dagarna, inte bara på lektionstid. Under organiserade rastaktiviteter, vid spel, bakning, eller när fritidsgrupper spelar in film får vi tillfälle att bredda elevernas ordförråd och diskutera olika texttyper vi möter.

– Det kan handla om att lära sig hur man kan skriva repliker till ett rafflande filmmanus. Genom att modella för eleverna hur vi själva läser och skriver olika texttyper får vi dem att reflektera över språket, säger Monika Staub Halling. 

Som en del av satsningen har pedagogerna, i samband med att digitalisering skrivits in i läroplanen, också hittat strategier för att sammanväva området med språkutveckling; ”Nätvett”.

– Vi kopplar samman värdegrund, digitalisering och språkutveckling. Det gör vi bland annat genom att diskutera språkbruk i sociala medier kontra verkligheten. Vi har även textsamtal om näthat och mobbning, säger Monika Staub Halling. 

Kommentera