Debatt

Öppet brev till Anna Ekström: Arkivera utredning om SFI-peng

Anna Ekström

Låt oss tala klarspråk: Ytterligare marknadslösningar gagnar inte svensk vuxenutbildning”, skriver debattörerna i ett öppet brev till utbildningsministern.

| Foto: Christine Olsson och Magnus Lejhall

I december 2020 tillsatte den dåvarande S-MP-regeringen en utredning om SFI-peng (Dir 2020:138) som den 31 mars 2022 ska lämna över sitt betänkande. Utredaren ska föreslå hur ett system ska kunna utformas, där vuxenutbildningsanordnare får ersättning baserat på SFI-elevens uppnådda språkresultat.

Utredningen var en del (punkt 40, på området integration) av januariavtalet mellan dåvarande regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Om man läser på partiernas hemsidor vilka lösningar som de förespråkar när det gäller SFI återfinner man tydligast idén om SFI-peng hos Centerpartiet.

Vår uppfattning är att ett system med SFI-peng är förenat med många problem. Ett av dem är att kontroller och granskningar i någon mån alltid måste göras efter utförd utbildning; identifierade brister hos en anordnare hjälper inte den enskilde som fått en undermålig utbildning.

Många aktörer

Ett annat problem är att SFI-elever har svårt att göra ett informerat val mellan olika anordnare. Ett tredje problem är att systemet inbjuder till många aktörer (åtminstone i vissa delar av landet), vilket om elevgruppen delas upp förhindrar samordningsvinster och pedagogiskt riktiga gruppindelningar.

Vi är också tveksamma till om den testapparat för extern testning som utredningen eventuellt kommer föreslå har en chans att bli verklighet, med tanke på hur svårt detta har varit att genomföra för de nationella proven i ungdomsskolan.

Låt oss tala klarspråk: Lärarnas Riksförbund anser inte att ytterligare marknadslösningar gagnar svensk vuxenutbildning. De senaste skandalerna som Kalla Fakta uppdagat visar på problem som Lärarnas Riksförbund länge har varit oroliga för. Vår lösning är att utbildning inte ska vara tillåtet att lägga ut på entreprenad eller i auktorisation; kommunerna ska själva bedriva den utbildning de har ansvaret för. SFI-pengsförslaget innebär en marknadslösning – i praktiken en sorts införande av auktorisationssystem i varje kommun. Detta skulle skapa ett tryck mot att föra in marknadsmekanismer i än fler kommuner än vad som är fallet idag. Vi anser att detta är fel väg att gå.

Kan inte vara bindande

Mycket har också hänt sedan utredningen tillsattes. Sommaren 2021 hoppade Liberalerna av Januarisamarbetet, vilket då rimligtvis inte kan vara bindande för de punkter som ännu inte genomförts, och sedan december 2021 regeras Sverige dessutom av en socialdemokratisk enpartiregering, ett parti som precis tagit ett förnyat kongressbeslut om att ”stoppa vinstjakten i välfärden”.

I detta läge ser vi att det skulle vara mycket märkligt om du, Anna Ekström, och den regering du är en del av, väljer att gå vidare med att skriva en proposition om SFI-peng att lägga fram till riksdagen. Det kanske allra bästa sättet att  stoppa vinstjakt i välfärden är enligt vår mening att inte öppna upp ytterligare områden där vinstintressen kan uppstå. Och vad det gäller Socialdemokraternas mål om ett ”effektivare och mer individanpassat SFI” så måste inte det uppnås med just denna metod – det finns mycket annat som kan göras som inte så fundamentalt ändrar villkoren för lärare och elever. Lägg därför SFI-pengsutredningen i skrivbordslådan!

Potential få bort vinstintressen

Avslutningsvis vill vi också be dig om att ge utredningen om förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan (Dir. 2020:140) ett tilläggsuppdrag: att också utreda förutsättningarnas för ett statligt huvudmannaskap för den idag kommunala vuxenutbildningen. Även med denna åtgärd finns stor potential att få bort vinstintressen ur välfärden!

Dessutom skulle det också kunna leda till samordningsvinster och effektivare resursanvändning inom komvux och SFI och minska skillnaderna mellan stora och små kommuner.

Intresseföreningen för vux-lärare i Lärarnas Riksförbund

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera