Hans Adolfsson Får användas fritt av Stockholms Universitet
Foto: Eva Dalin
VFU

”Övningsskolor har förbättrat kvaliteten”

I höst ska de första övningsskolorna för lärarstudenter vara på plats efter regeringens initiativ. Stockholms universitet har samarbetat med övningsskolor på försök sedan 2010.
– Jag tycker det är positivt att man gör en bredare satsning på övningsskolor så att fler lärosäten kan prova, säger Hans Adolfsson på Stockholms universitet. 

Förra veckan fastslog regeringen en satsning på 40 miljoner kronor per år i fem år för en försöksverksamhet med övningsskolor. Syftet är att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Övningsskolorna ska ta emot många lärarstudenter, som också ska återkomma till samma skola under hela sin utbildning. På så sätt ska handledarnas kompetens, uppföljningen och samarbetet mellan universitet och skola förstärkas.

– Våra erfarenheter är att det blir bättre struktur på vilken utbildning handledarna ska ha och att kontaktytorna mellan universitetets lärare och handledarna på skolorna blir bättre, säger prorektor Hans Adolfsson.

Bland annat anordnar Stockholms universitet tredjepartssamtal för alla lärarstudenter. Då möts studenten, en lärare från universitetet och handledaren från skolan för att gå igenom och utvärdera VFU:n. Universitetet har i dag samarbete med elva övningsskolor, som i nuläget har hand om 330 av universitetets lärar- och förskolelärarstudenter.

– Regeringens ambition är att hälften av alla som går lärarutbildningen ska göra sin VFU på en övningsskola på sikt. Det blir svårt att ordna med övningsskolor för alla lärarstudenter, men vi planerar att utvidga verksamheten till drygt 20 skolor, säger Hans Adolfsson.

Finns en risk att övningsskolorna blir alltför tillrättalagda för studenterna?

– Vi har sett till att den geografiska och socioekonomiska spridningen täcker i princip hela spektrat och vi tänker på det nu när vi breddar vår verksamhet. Det får inte bli så att våra studenter möter en konstgjord värld, utan tanken är ju att övningsskolorna ska förbättra VFU-kvaliteten. Vi tänker oss också att övningsskolorna ska kunna vara ett nav för kunskapsspridning till andra skolor som har VFU-studenter.

Regeringens villkor för att delta i övningsskoleverksamheten:

  • Universitet och högskolor får ansöka om att delta och få medel för att börja arbeta med övningsskolor. Universitets- och högskolerådet beslutar om vilka lärosäten som får del av satsningen.
  • För att få vara övningsskola ska det finnas lärare som har handledarutbildning på minst 7,5 högskolepoäng. Varje handledare ska handleda endast ett fåtal studenter.
  • Högskolorna som deltar ska succesivt bygga ut verksamheten så att minst hälften av studenterna vid de utbildningar som ingår i försöksverksamheten så småningom gör sin praktik vid en övningsskola.
Kommentera