johansamuelsson
Foto: Linn Malmén
Forskning

Papperspedagogen sätts under lupp

Lärarna ska ägna mer tid åt undervisning, men samtidigt ökar det administrativa arbetet. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur olika politiska reformer påverkar administrationen i praktiken.

Lärarna har fått allt fler administrativa arbetsuppgifter. Något som kan kopplas till en rad politiska reformer som skett de senaste tio åren och som ökat kraven på dokumentation av elevernas prestationer.

Nu finns en politisk ambition att minska lärarnas administrativa arbete, men kraven är motsägelsefulla.

– Å ena sidan betonas tilliten till läraren och dennes professionalism. För att utveckla skolan ska läraren undervisa och inte administrera. Å andra sidan styrs skolan av ansvarsutkrävande, externa granskningar och rapporteringar av elevernas kunskapsutveckling, säger Johan Samuelsson, lektor i historia vid Karlstad universitet.

Han leder det nya forskningsprojektet ”Papperspedagogen: lärares arbete med administration och dokumentation i ansvarsutkrävandets tidevarv”.

Projektet har beviljats cirka 1 miljon kronor från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Institutet har som uppgift att bland annat utvärdera effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

Forskningsprojektet ska fokusera på förändringar från 2013 och 2014 som minskat kraven på dokumentation av åtgärdsprogram och skriftliga omdömen. Forskarna ska också analysera hur två nya reformer – fler nationella prov och betyg i årskurs 6 – påverkar lärarnas administrativa arbete.

– Det administrativa arbetet har ökat, men det innebär inte att den är onyttig för den pedagogiska processen, säger Johan Samuelsson.

Ett exempel på det är att dokumentera resultat från ett prov. Det är viktigt för professionen även om det tar tid, anser Johan Samuelsson:

– Vi ska gå på djupet och titta på det administrativa arbetet i detalj där lärarna får bokföra sitt arbete. Vi ska också ha fokusgrupper.

Sammanlagt ska cirka 100 lärare från sex skolor i årskurs 6 och 9 delta i fokusgrupperna. I studien ska svenska, engelska och matematik – ämnen som alltid haft nationella prov – jämföras med samhällsorienterade ämnen där det finns en tydlig ökning av administrativa uppgifter knuta till politiska reformer.

Forskningsprojektet ska vara avslutat i juni 2016.

Kommentera