partier
Partikollen

Partierna om betygssystemet

Skolvärlden har frågat partierna hur de ser på betyg i skolan. Här är deras svar på tre frågor vi ställt:
1. Hur tycker ni att dagens betygssystem fungerar?
2. Hur vill ni förändra dagens betygssystem?
3. Från vilken årskurs borde betyg ges?

Folkpartiet

1 Överlag fungerar dagens betygssystem bra, men självklart kan det kännas ovant för alla inblandade ännu.

2 Självklart uppstår viss osäkerhet i början med en ny skala, men det är bra för eleverna att det finns fler steg och att lärarna har fått tydliga instruktioner och utbildning.

3 Betyg ges i dag från årskurs 6, men Folkpartiet tog i november ett landsmötesbeslut om att vår målsättning är att införa betyg från årskurs 4.

Moderaterna

1 Dagens betygssystem fungerar väl, men vi följer diskussionen noga för att möta de behov av bedömningsstöd och den kritik mot systemet som kan finnas.

2 Vi vill inte förändra betygssystemet. Däremot är det viktigt att betygssättningen är rättssäker. Det innebär att lärare ska känna sig trygga med bedömningen av vilka betyg som ska ges. Det innebär också ökade möjligheter för elever att få rätt betyg

3 Från årskurs 3. Nya moderaterna anser att tidig kunskapsuppföljning är viktigt för att elever ska bli sedda och ges det stöd de behöver så tidigt som möjligt.

Kristdemokraterna

1 Betygssystemet har bara ett år av tillämpning. Djupare utvärdering av systemet ligger därför i framtiden. Men fler skalor, som vi har nu, skapar tydlighet för elever, lärare och föräldrar. Det innebär bättre förutsättning för likvärdig och rättvis bedömning och tolkning.

2 Vi vill ge lärare, elever och föräldrar tid att ta till sig de förändringar vi har introducerat. Förändringar och korrigeringar av systemet kommer säkert att behövas, men det kräver noggranna utvärderingar som vi inte har tillgång till i dagsläget.

3 Årskurs 6 är en lämplig årskurs. Det är bra för att tydliggöra kunskapsmål och tidigt hitta de elever som behöver riktade insatser för att nå sina mål.

Centerpartiet

1 Systemet är nytt och vi tycker att det fungerar relativt väl. Men vi följer utvecklingen kontinuerligt.

2 Vi anser att det är för tidigt att diskutera förändringar. Men vi följer givetvis frågan nära och är beredda att göra justeringar om det visar sig nödvändigt.

3 Vi anser att betyg ska ges från årskurs sex som det är i dag.

Socialdemokraterna

1 Det är för tidigt att uttala sig om hur det nya systemet fungerar. Vi vill att det utvärderas. Vi
har krävt att det ska ske efter två år.

2 Vi vill att systemet utvärderas och utifrån utvärderingen får vi återkomma med förslag om det är nödvändigt. Men vi ska inte byta betygssystem varje gång vi byter regering.

3 Vi står bakom den blocköverskridande överenskommelse som vi har om att betyg ska ges från årskurs 6. Att nu föreslå nya betyg är ansvarslöst. Utöver betyg ska alla elever och föräldrar kunna känna sig trygga i att de får information om elevernas utveckling under hela skolgången.

Miljöpartiet

1 Det är ett tämligen trubbigt sätt att mäta elevernas kunskap på. Ett överdrivet fokus på betyg gör att lärare måste fokusera på enkelt mätbar kunskap, i stället för på en mer långsiktig kunskapsutveckling.

2 Betyg räcker inte för att utvärdera skolan och eleverna. Betyg ska ges när det finns skäl för det, bland annat som ett av flera urvalsinstrument för fortsatta studier.

3 Betyg ska inte ges tidigare än i årskurs 7, men eftersom Alliansen nyligen drev igenom betyg från årskurs 6, vill vi inte utsätta skolan för ännu en reform. Vi anser att betygssystem ska utformas av expertmyndigheter och inte baseras på politiskt tyckande.

Vänsterpartiet

1 Granskningar har visat att betygssystemet med graderade betyg inte är likvärdigt. Betygssättningen skiljer sig mellan skolor. Betygskriterierna ger för stort utrymme för godtycke och subjektiva bedömningar.

2 Frågan om att förändra betygssystemet är inte prioriterad i dagens skoldebatt. Vi vill i stället betona andra skolfrågor: att få bort vinstdrivande företag och ge alla skolor tillräckliga resurser för att eleverna ska få de kunskaper de har rätt till och lärare och elever erbjudas en god arbetsmiljö.

3 Vänsterpartiet är emot graderade betyg i alla skolformer. Vi vill begränsa begreppet betyg till det intyg och omdöme som en elev får med sig efter att ha avslutat årskurs 9.

Sverigedemokraterna

1 Vi tycker att dagens betygssystem fungerar ganska bra. Dock har problem med så kallade ”glädjebetyg” uppmärksammats, speciellt när det gäller vissa friskolor. Att betygssättningen blir jämn och rättvis för alla skolor är av yttersta vikt. Dessutom vill vi att det är utbildade och i framtiden legitimerade lärare som sätter betygen.

2 Vi tittar på flera metoder för att åstadkomma en jämn och rättvis betygssättning. Ett sätt är att endast utbildade lärare skall få sätta betyg, men fler åtgärder måste troligen till. En metod skulle kunna vara att lärarna betygssätter varandras klasser.

3 Vi anser att betyg ska ges från årskurs 4.

 

Kommentera