fridolin_lofven_0
Foto: Emil Hedman
Budgetproposition 

Pengar för asylsökande barn

Höjd ersättning till kommuner för asylsökande barn. Och en rätt för alla att studera på Komvux. Det var några av punkterna när regeringen presenterade kommande budgetsatsningar på skolan.

Statsminister Stefan Lövfen (S) höll idag pressträff tillsammans med kollegorna från utbildningsdepartementet, Gustav Fridolin (Mp) och Aida Hadzialic (S), för att presentera kommande budgetsatsningar inom skolområdet. Totalt handlar det om knappt fem miljarder kronor för budgetpropositionen 2016 tillsammans med de satsningar som aviserats i vårpropositionen 2015. 

Mycket av innehållet är känt sedan tidigare. Men nytt är till exempel förslaget om en höjd ersättningen till kommuner som tar emot asylsökande barn. Regeringen föreslår att schablonersättningen till kommuner för asylsökande barns skolgång höjs med 50 procent för att bättre kunna stötta eleverna. Satsningen uppgår till 393 miljoner kronor 2016 och totalt 758 miljoner för nästföljande tre år.

Regeringen gör också satsningar för att få fler behöriga lärare. Till exempel förstärker man Lärarlyftet II och avsätter 100 miljoner 2016, 150 miljoner kronor år 2017 och för 2018 beräknas 100 miljoner kronor. Budgeten innehåller även en förstärkning av Matematiklyftet och Läslyftet utöver vad som aviserades i vårbudget. Detta för att nå de lärare som hittills inte nåtts. Satsningen ska också göra att lärare inom fler ämnen kan ta del av Läslyftet, till exempel lärare inom samhällsorienterande och naturorienterande ämnena.

Bland förslagen finns också en satsning på skolbiblioteken. Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Regeringen föreslår också i budgetpropositionen 2016 15 miljoner kronor för personalförstärkningar i Sveriges skolbibliotek. Kommande år dubbleras satsningen till 30 miljoner kronor per år. Detta ska kunna räcka till personalförstärkningar på deltid på biblioteken med upp till 300 personer.

Budgetpropositionen innehåller också förslag som rör vuxenutbildningen.

Regeringen kommer att lämna ett förslag som innebär att alla vuxna som är behöriga att studera inom komvux och saknar grundläggande behörighet till högskolestudier eller motsvarande rätt till yrkeshögskolan, ska ha rätt att studera inom komvux för att få behörighet. Förslaget kommer även innebära en rätt till utbildning inom komvux som leder till särskild behörighet till högskolestudier.

Regeringen föreslår också satsningar på yrkeslärare, bland annat för att få upp behörigheten. Dessutom vill man att yrkeslärare på sikt ska omfattas av kravet på legitimation på samma sätt som andra lärargrupper. Hur en sådan förändring ska göras kommer man att återkomma till.

Kommentera