Waldorfskolan

Rapport: Många waldorfskolor brister i undervisningen

sklinspektionen-undervisning
Rapporten i korthet
  • I 15 av 35 waldorfskolor konstateras brist gällande arbetet med att säkerställa att eleverna får sin garanterade undervisningstid i enlighet med skollagen.
  • I 21 av 35 waldorfskolor konstateras brist gällande undervisning i enlighet med de nationella kursplanerna.
  • I 14 av 35 waldorfskolor konstateras brist i arbetet med att ge elever tidiga stödinsatser i enlighet med skollagen.
  • I 11 av 35 waldorfskolor konstateras brist vad gäller arbetet mot kränkande behandling enligt skollagen.
  • I 3 av 35 waldorfskolor konstateras brist i arbetet med att tillförsäkra alla elever en skolmiljö som präglas av trygghet i enlighet med skollagen.

Skolinspektionens riktade tillsyn av waldorfskolor visar på brister på flera områden.
– Eleverna får inte den utbildning och undervisningstid som de har rätt till, säger Anna Bergqvist, enhetschef på Skolinspektionen.

29 av 35 granskade waldorfgrundskolor brister i minst ett inspekterat område. Skolinspektionen har granskat skolornas arbete inom sex områden: undervisning utifrån läroplanen, garanterad undervisningstid, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, tidiga stödinsatser, samt trygghet och kränkande behandling.

Enligt rapporten brister flertalet waldorfskolor i planering och genomförande av undervisningen och elever får inte den garanterade undervisningstid de har rätt till.

– Eleverna får inte den utbildning och undervisningstid som de har rätt till. Det gör att de går miste om kunskaper som de ska få inom sin utbildning. Det riskerar också att påverka elevernas framtida studier, säger Anna Bergqvist, enhetschef på Skolinspektionen.

Flera skolor brister i kartläggningen av elevernas kunskapsutveckling och stödinsatser för elever med behov fördröjs eller uteblir. Även trygghetsarbetet, insatserna mot kränkande behandling och åtföljandet av kursplanerna pekas ut som bristande på flera av skolorna.

Waldorfpedagogiken överordnas skollagen

Skolinspektionen påpekar att flera av bristerna som uppdagas inte är unika för waldorfskolor, samma brister och problem konstateras när myndigheten granskar andra typer av grundskolor.

Men i vissa fall blir waldorfpedagogiken överordnad skollagen och den nationella läroplanen. Exempelvis när det gäller inställningen att yngre elever inte bör använda digital teknik, och att det finns lärare som väljer att inte sätta in tidiga stödinsatser med hänvisning till att eleverna inte anses vara mogna för det utifrån sin ålder, och.

– Vi ser att arbetet med tidiga insatser brister. Om man inte kartlägger elevernas kunskapsutveckling, finns risk att elever inte får det stöd de behöver. Vi har till och med sett skolor som inte satt in stöd, även då det varit uppenbart att eleverna behöver det, berättar Anna Bergqvist.

Ifrågasätter dispens från lärarlegitimation

Att waldorfskolornas lärare är undantagna kravet på lärarlegitimation lyfts också som ett problem. Skolinspektionen pekar på vikten av lärares utbildning och kompetens, och avslutar rapporten med slutklämmen ”Det kan, enligt Skolinspektionens mening, finnas skäl till att se över de undantag i lagstiftningen som gäller för waldorfskolor”.

Beslutet om en riktad tillsynen fattades 2021 mot bakgrund av SVT:s uppmärksammade dokumentärserie ”De utvalda barnen” och den följande debatten om waldorfskolor i Sverige. I dokumentären, som skildrar hur Solvikskolan i Järna bedrevs under 1980- och 1990-talet, vittnar tidigare elever om bristande undervisning, och lärare anklagas för att både bortse och delta i allvarliga mobbning, kränkningar och fysiskt våld mot sina elever.

Under perioden november 2021 till april 2022 har myndigheten granskat 35 av de 38 grundskolor med waldorfinriktning som finns runt om i landet. Där har inspektionen intervjuat lärare, personal i elevhälsan, rektor och elever, samt observerat lektioner och raster.

Kommentera