klassrum_corona_distans

Såväl undervisning i klassrummet som på distans har präglats av coronapandemin.

| Foto: Mostphotos
Rapport

Rapport: Så har pandemin påverkat skolan

Ökad arbetsbelastning, svårt med stöd och rättsosäker bedömning. Det är några slutsatser i Skolverkets färska rapport om effekter av corona.

På fredagen delredovisar Skolverket sitt uppdrag att följa upp och utvärdera konsekvenserna på skolan av coronapandemin. Rapporten bygger på undersökningar som genomförts av skolmyndigheterna under våren samt betygsstatistik.

– Jag skulle inte säga att det här är ett facit på hur det var, det är våra preliminära slutsatser. Vi måste fortsätta att följa hur det utvecklas. Men rapporten kan nog säga någonting om det som kommer i höst, säger rapportförfattaren Love Wennemo Lanninger, undervisningsråd vid Skolverket till Skolvärlden.

De huvudsakliga slutsatserna är till stor del dystra, även om en del tycks ha gått över förväntan:

  • Skolresultaten har inte försämrats under våren
  • För vissa elevgrupper har övergången till distansundervisning inte fungerat bra
  • Lärarnas arbetsbelastning har ökat till följd av elev- och personalfrånvaro
  • I gymnasieskolan, med distansundervisning, var frånvaron lägre än normalt
  • Övergången till distansundervisning kan ha inneburit en risk för rättssäkerheten och allsidigheten i bedömning och betygssättning.
  • Skolans möjligheter att tillgodose elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd har försämrats.
  • Flera huvudmän har gjort ändringar i läsårsplaneringen. Inför hösten planerar de flesta huvudmän för en situation som liknar den under våren.

Att lärarnas arbetsbelastning ökade under våren är något Skolvärlden skrivit mycket om. I Skolverkets rapport knyts det framför allt samman med bedömning och betygsättning, men enligt Love Wennemo Lanninger är det tydligt att problematiken är bredare än så.

Love Wennemo Lanninger
Love Wennemo Lanninger | Foto: Skolverket

– Det har varit en generell ökning som inte bara påverkar betyg och bedömning. Det har varit ett problem. Men den har också slagit olika. På vissa skolor har personalfrånvaron varit mycket högre och andra inte har påverkat lika mycket.

Hur ser ni att man försökt lösa det?

– Man har väl försökt lösa det på olika sätt. Skolinspektionens kartläggning är en del av vårt underlag här. Den visar att större huvudmän kunnat slå ihop avdelningar och enheter för att anpassa efter personal- och elevfrånvaro, men mindre enheter har inte kunnat göra på det sättet.

Givet de ovanliga förutsättningar som rådde när de här betygen sattes, hur meningsfullt är det att jämföra med tidigare år?

– Det är ju preliminära siffor men vi tycker att man kan lita på det de säger. Sedan kan olika faktorer ha påverkat resultaten, men det är för tidigt att uttala sig om. Det man kan konstatera är att betygen inte sjunkit i alla fall, säger Love Wennemo Lanninger.

Hur stora grupper det handlar om där distansundervisningen inte har fungerat väl kan Skolverket inte svara på.

– Det är svårt att säga i nuläget. Vi har indikationer på att elever som på olika sätt har det svårt på grund av bristande språkkunskaper, brist på studiero eller intermetuppkoppling hemma har haft det svårare. Men hur många är svårt att säga.

Tiotals, hundratals, tusentals?

– Det är klart att det är fler än ett tiotal, säger Love Wennemo Lanninger.

Samma sak gäller för de elever som haft svårt att få det särskilda stöd de har rätt till. Man vet efter intervjuer med bland annat rektorer och lärare att det har varit ett problem, men det finns inga siffror på hur stort problemet är.

– Det vi kan se är att det har varit utmanande för elever i behov av stöd. Man har fått ta fram nya arbetssätt för att möta de här elevernas behov. Exempelvis kan elever få stöd av assistent på distans och flera skolor har kunnat erbjuda elever i behov av stöd att komma in till skolan och få hjälp att sätta upp rutiner för studier på distans.

I rapporten står att de flesta huvudmän inför hösten planerar för en situation som liknar den under våren. Samtidigt vittnar lärare om en brist på en plan inför hösten.

Upplever Skolverket att huvudmännen är rustade för hösten?

– Många pratar om en osäkerhet inför hösten. Av de huvudmän vi frågat så säger en majoritet att man planerar för fortsatt smittspridning under hösten, och man har planerat för olika smittspridningsscenarier. Man planerar för att helt eller delvis stänga skolor vid behov, men även för annat som att bedriva undervisning utomhus, säger Love Wennemo Lanninger.

Skolverket presenterar en slutredovisning av uppdraget i maj 2021.

Kommentera