nationella_prov_regeringen
Nationella prov

Regeringen: Antalet nationella prov halveras

Nu halveras antalet nationella prov i gymnasiet – för att minska stressen för lärare och elever.
LR:s ordförande Åsa Fahlén är positivt inställd till regeringens beslut.
– Vi tycker det är bra att man ser över mängden prov, säger hon. 

Regeringen har beslutat att halvera antalet nationella prov på gymnasiet nästa år. Orsaken är att man vill minska stressen i skolan.

– Lärare i Sverige har en väldigt hög arbetsbörda och de nationella proven kommer ofta upp i diskussioner kring den höga arbetsbelastningen. De nationella proven är väldigt bra, men för mycket av det goda kan leda till för hög arbetsbelastning för lärare och att för mycket tid läggs på annat än undervisning. Det gäller att hitta en lagom nivå, säger Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, till Skolvärlden.

I dagsläget finns det sex obligatoriska prov på gymnasiet ­– i engelska, matematik och svenska. Efter årsskiftet kommer man att ta bort de tre inledande proven och i stället blir de frivilliga för skolan.

Beslutet innebär att det kommer att bli skolans rektor som avgör om ett frivilligt prov ska användas eller inte. Förändringarna kommer att gälla de högskoleförberedande programmen.

– På gymnasiet får en elev som går på högskoleförberedenade program någonstans mellan 20 och 30 betyg i sitt slutbetyg. Det är fortfarande så att den stora majoriteten av betyg sätts utan stöd av nationella prov. Vi måste, med eller utan nationella prov, ge mycket stöd till lärarnas betygssättning, säger ministern.

Det här förslaget ska ses tillsammans med de förslag som riksdagen ställde sig bakom i höstas – nämligen att resultaten på nationella prov ska särskilt beaktas när man sätter betyg.

För mycket av det goda kan leda till för hög arbetsbelastning för lärare.

– Med det här förslaget är det fortfarande obligatoriskt med nationella prov i de här tre ämnena i det sista betyget i gymnasiet. Vi digitaliserar även de nationella proven vilket också förhoppningsvis leder till en mindre arbetsbörda för lärare och elever.

Men är det verkligen halveringen av de nationella proven som ska minska lärarnas stress?

– De som vet det bäst är lärarna själva. Det här är ett förslag som kom från nationella prov-utredningen för drygt ett år sedan och LR skrev i sitt remissvar att man tillstyrkt det här förslaget just eftersom man tycker att det är väldigt viktigt att underlätta både lärarnas och elevernas arbetssituation under provperioderna, säger Anna Ekström.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker att det är bra att man ser över provantalet och att de proven som man har tydligare blir ett ankare i betygssättningen.

– Vi tycker det är bra att man ser över mängden prov. Det innebär också att man behöver se över utformningen av proven. Vad jag har förstått så har Skolverket fått i uppdrag att göra en översyn. Jag skulle vilja att de nationella proven både på ett tydligare sätt mätte kunskapsresultaten över tid men också att det blir en tydligare inriktning att man tittar på allt det som kursen innehåller. Sedan tror jag även att man måste jobba vidare med administrationen runt proven och den externa rättningen och möjligheterna till det. Där kan man underlätta arbetsbördan hos lärarna.

Orsaken bakom beslutet är att man vill minska stressen i skolan. Hur ser du på att färre prov ska minska lärarnas stress?

– Vi är positiva till nationella prov, så det handlar inte om att man ska ta bort prov bara för att göra det mindre stressigt utan här handlar det både om utformningen av och syftet med proven. Det är inte säkert att fyra prov mäter bättre än tre prov, det beror på hur de är utformade. Det är därför väldigt viktigt att se över just utformningen av proven. Jag har tidigare varit inne på att man bör fråga sig vad syftet egentligen är med de nationella proven. Jag tror inte alla som är inblandade i skolan är helt eniga i den frågan. Då uppstår det lätt en osäkerhet, säger Åsa Fahlén och tillägger:

– Stressen kring de nationella proven hör delvis ihop med stressen som finns under hela ordinarie skoltid. Får man som lärare mer tid för varje elev tror jag stressen, både för lärare och elever, kan minska. Har man inte möjlighet att ge den kontinuerliga feedbacken individuellt till eleven under kursens gång blir det en enorm press när man kommer till de nationella proven.

Kommentera