Religiösa friskolor

Regeringen förbereder stopp för religiösa skolor

kihlblom-bibel
Förslaget i korthet
  • Enskilda som ansöker om att bli godkända som skolhuvudmän måste uppfylla demokrativillkor.
  • Enskilda som ansöker om att bli godkända som skolhuvudmän för skolor med konfessionell inriktning blir skyldiga att specificera det i sin ansökan.
  • Skolinspektionen och kommuner ges tillgång till de delar av sökandes belastningsregister som anger om personen är dömd för terroristbrott.
  • Ett godkännande som huvudman kan återkallas om förutsättningarna förändras.
  • Huvudmän blir skyldiga att informera vårdnadshavare och elever om konfessionella inslag i verksamheten.
  • Elever ska själva få välja att delta i konfessionella inslag eller inte.

Nya krav och skärpta regler är regeringens första steg mot ett etableringsstopp för konfessionella skolor.
– Religiös påverkan hör inte hemma i skolan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Regeringen föreslår skärpta kontroller av för- grund- och gymnasieskolor samt fritidshem med konfessionella inslag. Bakgrunden är avslöjanden av religiösa skolor som använt statliga medel för att stötta antidemokratisk verksamhet och våldsbejakande rörelser

– Sverige ska ta tillbaka kontrollen över välfärden. Där ingår att se till att alla skolor i Sverige är bra skolor, med fokus på kunskap och lärande och inte religiös påverkan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) i samband med att hon presenterar regeringens nya förslag.

Förslaget innebär bland annat en ny skyldighet för huvudmän att informera vårdnadshavare och elever om konfessionella inslag i verksamheten. Elever ska också ha faktiska möjligheter att välja bort sådana inslag och ska då få ägna sig åt andra aktiviteter.

Vidare utökas den lämplighetsprövning som alla huvudmän genomgår, oavsett konfessionell inriktning eller inte, med så kallade demokrativillkor. De innebär att en sökande inte ska anses som lämplig som huvudman om det finns en risk för att barn eller elever kommer att utsättas för våld, tvång, hot, diskriminering eller kränkande behandling, eller för påverkan som motarbetar grundläggande fri- och rättigheter eller det demokratiska styrelseskicket.

Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén säger att frågan om konfessionella frågor är svår, inte minst eftersom begreppet omfattar många olika typer av verksamheter. Men förbundet är noga med att det ska vara vattentäta skott mellan undervisning och konfessionella inslag. Därför välkomnar hon det aktuella förslaget som bland annat syftar till att göra den uppdelningen tydligare.

Åsa Fahlén

– Det är bra att man tar tag i den här frågan. Det handlar ju om likvärdighet. Alla elever ska få möjligheten att bilda sig sin egen uppfattning och göra egna val. När det finns skolor som inte håller sig till det så inkräktar det på hela idén med vårt skolsystem.

De nya reglerna ska ge Skolinspektionen ökade möjligheter att sätta stopp för skolverksamheter som inte lever upp till reglerna. Det tycker Åsa Fahlén är positivt.

– Vi har ju sett skolor som gång på gång har fått påpekanden men sedan händer ju ingenting.

Bedömer ni att förslagen kommer att få avsedd effekt?

– Det är svårt att säga. Vi får följa utvecklingen och se om det blir så att skolor som kritiseras antingen ändrar sig eller packar ihop, säger Åsa Fahlén.

Socialdemokraterna gick 2018 till val på att förbjuda religiösa friskolor. Lina Axelsson Kihlblom konstaterar att det i dagsläget inte finns stöd för ett sådant förslag i riksdagen, men regeringen hoppas kunna driva igenom ett etableringsstopp för nya konfessionella friskolor längre fram.

– Vi vill gå längre. Ett förslag om etableringsstopp för nya konfessionella friskolor bereds nu i Regeringskansliet. Dagens besked är alltså ett första steg, säger hon.

När det förslaget är klart kan ministern inte ge besked om. Det aktuella förslaget om skärpt kontroll av skolor med konfessionella inslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Kommentera