sfi
SFI

Regeringen utreder SFI

En ny statlig utredning av SFI ska få fler asylsökande att etablera sig snabbare.
– Vi har väldigt många asylsökande i landet och ser samtidigt en brist på utbildat folk på arbetsmarknaden. Där är SFI väldigt viktigt, säger Anna Ekström (S) till Skolvärlden.

SFI-utredningen

Utredaren ska bland annat:

  • Föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända
  • Utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden inom sfi skulle kunna påskynda genomströmningen och övergången till andra utbildningar.
  • Undersöka hur olika stödåtgärder kan användas för att elever ska nå målen med utbildningen och i högre grad kunna kombinera sfi med annan vuxenutbildning.
  • Föreslå hur kompetensen hos obehöriga sfi-lärare kan förbättras.

Fler än 160 000 personer deltar i Svenska för invandrare (SFI) idag, nästan en fyrdubbling sedan millennieskiftet. Nu ser regeringen anledning att tillsätta en utredning med uppgift att höja kvaliteten och öka genomströmningen.

– SFI är en viktig utbildningsform för att komma in och delta i samhället. Vi har väldigt många asylsökande i landet och ser samtidigt en brist på utbildat folk på arbetsmarknaden. Inte minst inom vård, byggnation och besöksnäring. Allt det gör att vi behöver stärka SFI, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Skolvärlden har tidigare skrivit om Skolinspektionens kritik mot SFI-undervisningen. Den går framför allt ut på att undervisningen behöver anpassas bättre till individerna i klassrummet, och att den tydligare behöver knyta an till vidare studier och arbetsmarknaden.

SFI är en del av den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) och hur utbildningen ser ut varierar från kommun till kommun.

– Den bristande likvärdigheten mellan kommunerna är en av de saker som ligger i bakgrunden till utredningen. Till exempel kan en SFI-lärare idag undervisa en grupp med elever som har olika modersmål. På vissa håll har eleverna då tillgång till modersmålsstöd, så en person sitter med och tolkar, medan andra inte har det stödet. Det ingår i utredarens uppdrag att se över det, säger Anna Ekström.

Kan det bli fråga om ett tillskott eller en omfördelning av statliga resurser till SFI om utredaren rekommenderar det?

– Ja. Redan idag kostar SFI mer än vad det gjorde för några år sedan. Och det är klart att om man hittar olika vägar för att fler kan etablera sig snabbare är det jättebra.

Uppdraget att utreda SFI går till Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Senast den 28 februari 2019 ska hon redovisa förslag för att säkerställa att kommunen erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som deltar i etableringsinsatser. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Kommentera