svante_klassrum

Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Nytt uppdrag

Regeringen utreder statligt finansierad grundskola

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Uppdraget i korthet

Utredaren ska:

  • Kartlägga och analysera orsakerna till skillnader i resurser för undervisning och elevhälsa inom förskoleklass och grundskola mellan kommunerna och mellan de enskilda huvudmännen.
  • Analysera hur dagens finansiering tar hänsyn till elevers behov och skolors förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning.
  • Analysera vilka effekter skillnaderna har på kunskapsresultaten.
  • Ta fram förslag för att minska skillnaderna genom resurstilldelning och vid behov lämna förslag på kompletterande insatser.
  • Lämna nödvändiga författningsförslag.

Syftet med utredningen är enligt regeringen att åstadkomma en mer jämlik förskoleklass och grundskola. Skolvärlden har tidigare skrivit om rapporter från både Skolverket och Skolinspektionen som konstaterar att resurser inte tilldelas de skolor som har störst behov, och att många verksamheter brister i kvalitet.  

Utredaren får i uppdrag att kartlägga både orsakerna till den skillnad i resurstilldelning som finns mellan kommuner och enskilda huvudmän, och hur skillnaden påverkar kunskapsresultaten. Utifrån det ska utredningen sedan föreslå åtgärder för att minska skillnaderna.

Utredningen välkomnas av Lärarnas Riksförbund, som länge drivit frågan att staten ska återta ansvaret för skolan från kommunerna.

– Vi har under flera år kunnat konstatera att Sveriges kommuner inte ensamma klarar av att finansiera skolan. Skillnaderna mellan kommuner och mellan enskilda skolor har ökat och vi och andra har visat att resurserna inte når de elever som är i allra störst behov av extra stöd för att klara sin skolgång, säger Svante Tideman.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020, vilket Svante Tideman menar ligger alldeles för långt bort.

– Att vänta fram till mitten av nästa mandatperiod innan vi får se skarpa förslag från en regering är ohållbart. Det är för många utredningar och för lite politisk handlingskraft. Vi hoppas att regeringen snarast ser över direktiven och ger utredaren ett vidgat uppdrag där det redan från start finns möjlighet att föreslå ett nytt och hållbart statligt finansieringssystem för skolan, säger Svante Tideman.

Kommentera