gustav.fridolin

I dag presenterade Gustav Fridolin den reviderade versionen av Läsa-skriva-räkna en åtgärdsgaranti. Foto: Vincent Koch

Lagförlag

Regeringens nya förslag: Slopar krav på dokumentation

I dag presenterades den reviderade versionen av läsa-skriva-räkna-garantin. Åtgärdsgarantin ska se till att elever som är i behov av stöd tidigt ska få hjälp.
– Vi har nu säkrat att det inte finns några nya dokumentationskrav, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Några av ändringarna som har gjorts:
  • Lagförslaget om att extra anpassningar ska dokumenteras i elevernas utvecklingsplan har tagits bort.
  • Ikraftträdandet har senarelagts till höstterminen 2019.
  • Huvudmannens ansvar för att se till att det finns tillräckliga resurser för att genomföra garantin har förtydligats.
  • Propositionen beskriver nu hur kartläggningsmaterialet i förskoleklass kan användas som en naturlig del i undervisningen.

Den 8 februari beslutade regeringen att dra tillbaka förslaget om Läsa-skriva-räkna-en åtgärdsgaranti, efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna, som ansåg att förslaget skulle innebära för mycket administrativt arbete för lärarna.

I dag återkom regeringen med en ny proposition som enligt Gustav Fridolin (MP) tar hänsyn till de synpunkter om administration som lyfts fram i utbildningsutskottet.

– Vi har nu reviderat förslaget och sett till att det inte kommer finnas några nya dokumentationskrav. Att förslaget från början skulle innebära mer pappersarbete för lärarna var förstås aldrig syftet. Syftet är att alla elever i behov av stöd ska få rätt stöd i rätt tid, och där är vi inte i dag, säger Gustav Fridolin till Skolvärlden.

I propositionen föreslår regeringen bland annat att lärare med hjälp av ett nytt obligatorisk kartläggningsmaterial ska kartlägga elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande redan från förskoleklass.

– Kartläggningen ska vara en del av undervisningen. Läraren ska följa sina elever och identifiera hur eleven utvecklar sin motoriska förmåga, grundläggande matematiska begreppsförståelse och förmågan att lära sig bokstäver, säger Gustav Fridolin.

Förslagets huvudsakliga fokus är att det ska införas bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Garantin ska säkerställa att elever som behöver behöver stöd får individuellt anpassade stödinsatser för att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

– Ser man att en elev har det svårt och utifrån kartläggningen kan se vad eleven har svårt för, har man enligt den här lagstiftningen rätt till att jobba med en specialpedagog för att tillsammans att utforma stödinsatser, säger Gustav Fridolin.

Stödinsatserna ska enligt förslaget också följas upp i slutet av förskoleklassen och lågstadiet. Resultatet av uppföljningen ska sedan överföras till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.

Även om lagändringarna ska träda i kraft från och med 1 juli 2019, så ska 130 miljoner kronor gå till kommunerna 2018, 25 miljoner av dem ska gå till kompetens- och implementeringsinsatser. 2019 och 2020 ska 171 miljoner ges till kommunerna per år.

Vid ett verkställande av förslaget kommer det bli skolinspektionens ansvar att utöva tillsyn över att garantin följs.

Gustav Fridolin tror att lagförslagen kommer att verkställas:

– Jag tror att möjligheterna är goda, men jag tar inte ut någonting i förskott.

Kommentera