klassrum_ordning_skola
Arbetsmiljö

Rektorerna: Större effekt med ordningsregler

Ordningsregler har större betydelse för elevers trygghet och studiero i skolan än vad disciplinära åtgärder har. Det anser rektorerna i en ny kartläggning som Skolverket har gjort. 

Mer om undersökningen:

Skolverket har kartlagt hur skolor i grundskolan och gymnasieskolan använder ordningsregler och disciplinära åtgärder. Det är första gången en sådan undersökning görs. 

En enkät har skickats till 1 448 rektorer i grundskolan och gymnasieskolan varav 986 svarade. 66 procent av rektorerna på grundskolan svarade på enkäten och 76 procent av rektorerna i gymnasieskolan. Undersökningen har kompletterats med intervjuer med rektorer, lärare och elever på fyra skolor.

De disciplinära åtgärder som är vanligast är omhändertagande av föremål, skriftlig varning och utredning. De föremål som omhändertas mest är mobiltelefoner. Av de åtgärder som lärare kan använda är utvisning ur klassrummet och omhändertagande av föremål vanligast. 

Avstängning är en akut åtgärd som används sällan och då främst för att skapa trygghet för andra elever vid allvarliga situationer, exempelvis när det förekommer våld. Kvarsittning och tillfälliga omplaceringar är de minst vanliga åtgärderna. På skolor där andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning är låg uppger rektorerna i större utsträckning att de använder disciplinära åtgärder. Detsamma gäller skolor med enbart högstadium.

Läs mer här

Källa: Skolverket 

Skolverkets undersökning av hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används i grundskolan och gymnasieskolan visar att det är ovanligt att rektorer fattar beslut om disciplinära åtgärder. 

I stället anser de flesta rektorer att ordningsregler och förebyggande arbete har större betydelse för elevers trygghet och studiero. Ordningsreglerna ger eleverna ramar att förhålla sig till och formulerar förväntningar. 

– Det viktigaste för skolorna är att arbeta med tillitsfulla relationer, lärarens ledarskap i klassrummet och elevernas delaktighet och inflytande. Då behövs sällan disciplinära åtgärder. Men i akuta situationer kan det vara befogat och då är det bra att åtgärderna finns, säger Sara Andersson, rättschef på Skolverket, i ett pressmeddelande. 

I undersökningen framgår det även att det mest framgångsrika är att ha få och tydliga regler som alla kan vara överens om. Det är också viktigt att alla vuxna agerar konsekvent om någon bryter mot en regel.

Catharina Niwhede, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö stad, menar att det är ett viktigt stöd även för lärarna att det finns gemensamma ordningsregler på en skola.

– Om man ska ha ordning och reda i skolan är det väldigt viktigt att alla vuxna följer reglerna och säga samma sak. Alla måste ge samma budskap till eleverna, och inte gå efter sina egna regler och säga ”så här gör vi i mitt klassrum”. Det är jätteviktigt att alla står bakom det man har beslutat. Men så är det inte alltid på skolorna tyvärr, säger Catharina Niwhede.

– Läraren har ett stort ansvar att se till att det finns ordningsregler i klassrummet och att man följer dessa solidariskt. Reglerna är till för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt och att det är lugn och ro i klassrummet. I en stökig miljö tar man inte in kunskap.  

Skolvärlden har tidigare skrivit om att lärare i Malmö utsätts för kränkningar, våld och hot om våld. Bilden är densamma i en enkät som Lärarnas Riksförbund i Malmö gjort bland sina medlemmar 2016.

– Det är väldigt tufft på vissa skolor i Malmö. Ibland får jag höra att lärare blir tvungna att avsluta lektionen och skicka ut elever för att det inte går att få ordning i klassrummet. Jag träffade för några dagar sedan en lärare som berättade att han blev hotad av en elev på gymnasiet. Man känner sig inte så trygg på sin arbetsplats när man utsätts för sådant, säger hon.

Catharina Niwhede efterlyser bland annat fler vuxna i skolan för att förbättra arbetsmiljön för både elever och lärare. 

– Det vore bra med fler vuxna i skolan. Speciellt på skolgården och i inomhuslokalerna för att se till att ordningen hålls. Men i klassrummet tror jag att lärarna klarar sig bra om de får respekt från eleverna. Då är det även väldigt viktigt att eleven har med sig en bra syn på skolan hemifrån. 

Kommentera