jukkasjarvi_0

Conny Persson är tillförordnad skolchef i Kiruna kommun där skolan ligger. Foto: Andreas Hillergren.

Skolinspektionen

Religiösa föräldrar pressar lärare att ändra undervisningen

En skola i Jukkasjärvi hotas med vite på en halv miljon. Föräldrar har pressat lärare till att undvika obligatoriska moment i undervisningen – bland annat är sex- och samlevnadsundervisningen bristfällig på skolan och lärare undviker populärmusik i undervisningen.

Eftersom en stor del av eleverna på Jukkasjärvi skola tillhör den kristna väckelserörelsen læstadianismen har föräldrarna krävt att vissa delar av undervisningen ska uteslutas – vilket enligt Skolinspektionen har påverkat lärarna i deras uppdrag. 

– Jag tror inte att man har varit medveten om att man har gjort så pass stora anpassningar som man har gjort, säger Conny Persson som är tillförordnad skolchef i Kiruna kommun.

Enligt Conny Persson har situationen uppstått eftersom andelen elever som är læstadianister blivit så stor på skolan.

– Alla som jobbar som lärare i Kiruna kommun har haft elever inom den här trosinriktningen. Men nu har den här gruppen blivit en ganska stor andel på skolan över tid på grund av inflytt. Det har lett till att även övriga elevers undervisning har påverkats och det är väl den skarpaste kritiken som jag ser det.

Enligt Skolinspektionens utredning har det handlat om att lärare ibland har minskat eller uteslutit inslag i undervisningen i biologi, engelska, musik och idrott. I intervjuer uppger lärare att de upplever att de inte får spela gitarr eller lyssna på popmusik – och att de därför främst lyssnar på barnvisor i musikundervisningen. I idrott undviker man begreppet dans när övningar görs och utesluter pardans från undervisningen. Lärare beskriver också att det är svårt att undervisa i sex och samlevnad eftersom föräldrar vill styra innehållet.

Skolinspektionen riktar också kritik mot skolans värdegrundsuppdrag och menar att man inte lyckas med uppdraget att förmedla alla människors lika värde och exempelvis sprida kunskap om och förståelse för människor med olika sexuell läggning. 

I utredningen konstateras också att lärare vid flera tillfällen befriat elever från obligatoriska inslag i undervisningen trots att det enbart är rektor som får ta sådana beslut och att skälen i så fall måste vara mycket starka.

Hur kommer det sig att dessa beslut inte har gått via rektorn?

– Jag tror inte att lärare och vårdnadshavare har haft klart för sig vad som gäller kring befrielse från ett obligatoriskt moment. Vårdnadshavare kan ansöka om detta och rektorn kan avstyrka eller tillstyrka, men då gäller ju synnerliga skäl – de är ytterst, ytterst, ytterst ovanliga, säger Conny Persson.

Ser du att de här eleverna skulle kunna få dispens från obligatoriska moment?

– Nej, det kan jag inte se.

Nu ska han och rektorn träffa vårdnadshavarna för att gå igenom beslutet.

–  Det här beslutet visar att det inte finns något utrymme för bedömning, utan det här är ett väldigt tydligt beslut. Självklart måste vårdnadshavarna också få klart för sig hur man begär befrielse från ett obligatoriskt moment, men då ska de också få klart för sig att synnerliga skäl verkligen bara är synnerliga skäl.

Hans erfarenhet är dock att det går att hitta vägar för att mötas.

– Min erfarenhet i mitt arbete som lärare har varit att det här alltid går att lösa, man har fått ta ett samtal med vårdnadshavaren om vad det är man ska göra och varför, förklarar Conny Persson.

Lena Sikku är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Kiruna och har inte varit i direkt kontakt med lärarna på skolan. Hon tror dock liksom Conny Persson att vägen framåt handlar om kommunikation mellan skola och vårdnadshavare.

– Det är såklart en utmaning för både lärare och rektor. Jag har själv haft samma problematik när jag har arbetat i Södertälje, men då med elever som tillhörde Jehovas vittnen. Som skola och lärare tror jag att man måste vara öppen, visa läroplanen och förklara för föräldrarna att det handlar om barnens rätt – och inte om olämpligheter.

Skolvärlden har sökt rektorn på Jukkasjärvi skola som vill avvakta med att kommentera.  

Kommentera