haddad

Roger Haddad, (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Debatt

Roger Haddad (L): Permanenta Lärarlyftet för fler behöriga lärare

Debatt ”Den absolut viktigaste faktorn för att vända skolans resultat är lärarkompetensen, därför kommer vi nu agera i riksdagen för att hitta en lösning för att behålla Lärarlyftet”, skriver Roger Haddad, (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott. 

I takt med att vissa studier 2015 påvisade en blygsam, men positiv uppgång i de svenska skolresultaten har den skolpolitiska debatten hamnat i skuggan av andra frågor. Senare statistik visar tvärtom att utvecklingen inom skolan kräver omfattande reformer för att åter vända resultaten men också utvecklingen inom lärarutbildningen. Samhället, främst genom staten, måste ta ett större ansvar för att öka andelen behöriga lärare avseende både lärarutbildning som ämnesbehörighet. Andelen obehöriga lärare är fortsatt stor och i vissa kommuner ser vi att andelen ökar. Det blir inte bättre när Socialdemokraternas kortsiktiga politik med tillfälliga beslut kring fortbildningssatsningen Lärarlyftet upphör 2019. 

Fler obehöriga innebär att elever undervisas av en person som inte är utbildad lärare och/eller av en person som saknar behörighet i ämnet. Dagens Samhälle lyfte nyligen (1/11) detta problem och konstaterade att det är elever i de mesta utsatta områdena som drabbas när andelen obehöriga ökar. Detta är mycket oroande och bekräftar den problembild vi tidigare sett: fler obehöriga undervisar när främst skolor i utsatta områden har svårt att rekrytera. Det är heller inte ovanligt att oerfarna men behöriga lärare med kort tid i yrket hamnar på skolor där uppdraget är extra tungt. 

Studenternas förkunskaper är helt enkelt för bristfälliga.

Parallellt med rekryteringsproblematiken i enskilda kommuner och skolor har vi ett akut problem på lärarutbildningarna. Liberalerna menar att antalet platser måste justeras till vad som är realistiskt att erbjuda med bibehållen kvalitet och utan sänkta antagningskrav. Det måste bli svårare att komma in på lärarutbildningen. Vi vill till skillnad från Socialdemokraterna höja antagningskraven för att komma in. Det gäller krav på vissa särskilda gymnasiekurser med krav på lägst slutbetyg C men även att sökanden genom högskoleprovet ska ha uppnått lägst resultatet 1.0 för att komma in. 

Den ogenomtänkta expansionen av antalet platser på lärarutbildningen kommer varken lösa lärarbristen eller skolans kvalitet. Tvärtom kan det få motsatt effekt. Allt fler gymnasieelever som söker sig in antas då söktrycket är lågt på vissa inriktningar. De studenter som antas med låga gymnasiebetyg är också de som relativt snabbt hoppar av. Studenternas förkunskaper är helt enkelt för bristfälliga. Det är bekymmersamt att de problem vi länge sett vid övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan fortsätter synas vidare på högskolenivå. Den här utvecklingen måste diskuteras på allvar då den påverkar hela kompetensförsörjningen i samhället.

Lärarutbildningarna har redan idag en utmaning att erbjuda studenterna en praktikplats, VFU, med en handledning som håller måttet. Ju fler studenter som ska tryckas in i systemet, ju svårare kommer det att bli att tillhandahålla en verksamhet med hög kvalitet. 

Liberalerna menar att det främst behövs en bättre arbetsmiljö, men även fler karriärvägar och nödvändiga lönesatsningar är åtgärder som behöver vidtas. Kompetenssatsningarna måste säkerställas. Vi kräver att Lärarlyftet, som upphör 2019, värnas och permanentas. I vårt budgetalternativ avsätter vi drygt 2 miljarder i en permanent satsning för att säkerställa resurser i syfte att öka andelen behöriga som ämnesbehöriga lärare. Exakt hur mycket som ska avsättas till Lärarlyftet återkommer vi till i vårt budgetalternativ

Den absolut viktigaste faktorn för att vända skolans resultat är lärarkompetensen, därför kommer vi nu agera i riksdagen för att hitta en lösning för att behålla Lärarlyftet. 

Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott 

Kommentera