anna_ekstrom_presskonferens_till_webben

Gymnasieminister Anna Ekström presenterade en rad förslag på temat ordning och reda i skolan.

| Foto: Åsa Larsson
Val 2018

S vill ha kontrakt på ordning i skolan: ”Viktig symbolhandling”

Mobilförbud, ordningskontrakt och fler lärarassistenter. Det är några av Socialdemokraternas förslag för ökad trygghet och studiero i skolan.
– Ordningskontraktet ser jag som en symbolhandling för att visa att skolan är viktig, säger gymnasieminsiter Anna Ekström.

Förslagen

Mobilförbud i grundskolan

  • Att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet blir huvudregel – inte bara en möjlighet.

Skärpta disciplinära åtgärder

  • Möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt annan elev eller personal för våld eller hot ska ses över och tydliggöras.

Ordningskontrakt på varje skola

  • Skolan är en plats för kunskap och bildning. Skolans regler för trygghet och studiero ska vara ett gemensamt åtagande för eleverna, föräldrarna och skolan. Rektor ansvarar för reglerna, men de ska undertecknas av elever och vårdnadshavare för att stärka deras ställning så att de följs bättre.

Nationell plan för studiero

  • Trygghet i skolan är en nationell angelägenhet. Därför vill Socialdemokraterna ta fram en nationell plan för studiero och trygghet. De nationella skolmyndigheterna får i ansvar att ta fram stödjande material till skolans huvudmän, att skärpa granskningen av skolans arbete med trygghet och studiero samt att sluta en överenskommelse med skolans huvudmän om att ta fram och sprida goda exempel på trygga skolmiljöer.

Fler lärarassistenter i skolan

  • Socialdemokraterna vill avlasta lärarna så att de på så sätt kan lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett statsbidrag som kan användas för att anställa lärarassistenter och tillför 2018 kommunsektorn över 35 miljarder kronor till skolan och välfärdens andra verksamheter.

Källa: Socialdemokraterna

Nu presenterar Socialdemokraterna en rad vallöften för skolan, inom området trygghet och studiero. Förslaget om mobilförbud under lektionstid i grundskolan är redan känt. Nu föreslås också bland annat skärpta disciplinära åtgärder vid avstängning eller omplacering av elever, ordningskontrakt på varje skola, en nationell plan för studiero och fler lärarassistenter i skolan.

Vi en pressträff förklarade gymnasieminister Anna Ekström, tillsammans med finansminister Magdalena Andersson, syftet.

– Alla elever som går till skolan ska känna: jag är på väg till en lugn och trygg plats, sa Magdalena Andersson.

Genom att hänvisa till nationella kunskapsmätningar beskrev de båda ministrarna läget i svensk skola, där bland annat sena ankomster är vanliga och stör både lärare och elever. Även anmälningar om hot och våld i grundskolan ökar enligt rapporter från Arbetsmiljöverket

– Siffror som måste tas på allvar, konstaterade Anna Ekström.

Till Skolvärlden, säger hon att sammantaget ger det en bild av att skolan inte alltid präglas av trygghet och studiero.

– Jag tror att många, både lärare, föräldrar och elever, känner igen sig i detta. Skolan präglas inte alltid av den trygghet och studiero som den borde.

Nu lägger ni ett förslag om mobilförbud. Är inte det en fråga som man från skolans håll brukar mena att politiker inte ska lägga sig i, detta kan vi bestämma över själva?

– Jag har pratat mycket med både lärare och rektorer och jag hör lite olika. Men jag vill betona att det vi gör med mobiltelefonförbudet är att vi vänder på ordningen. Utgångspunkten ska vara att mobiler inte ska vara i klassrummet, men vi litar på lärarna, och säger samtidigt att lärarna ska kunna bestämma att mobiler får finnas i klassrummet. Men det ska vara upp till lärarna. Det här förslaget bygger på en stark tillit till våra lärare, men också på en insikt att mobiler är en stor risk för elever som behöver koncentrera sig på undervisningen.

Socialdemokraterna trycker också på föräldrars och elevers egen del i att skapa trygghet.

– Föreslaget om ordningskontrakt visar tydligt att om vi ska skapa trygghet och studiero på skolan måste föräldrar och elever – och också det omgivande samhället – faktiskt stå bakom lärare och rektorer i deras arbete. Vi vet att i de länder som har uthålligt goda skolresultat, där ställer samhället upp på skolan. Det finns en samling kring skolan och det tror jag behövs här också.

Vad skulle ett sådant kontrakt innehålla?

– Där litar jag återigen hundraprocentigt på våra rektorer, det är de som har ansvar för att ta fram ordningsregler. Men med ett ordningskontrakt tror jag att ordningsreglerna skulle få en starkare ställning i skolan, i och med att både föräldrar och elever tydligt visar att de ställer upp på dem. Jag tror att det behövs för att rektor och lärare ska få kraft att verkligen jobba för trygghet och studiero.

Går inte det att göra redan idag?

– Det går att göra och det är det många rektorer som gör. Om vi socialdemokrater kommer i regeringsställning så kommer vi verka att detta ska vara nationell politik.

Och vad blir konsekvenserna om en förälder inte skriver på eller om en elev fortsätter att bete sig illa, trots kontraktet?

– Jag ser inte det här kontraktet som ett rättsligt bindande dokument. Jag ser det som en viktig symbolhandling för att visa att skolan är viktig, och att föräldrar, rektorer, lärare och elever gemensamt vill verka för en ordentlig trygghet och studiero.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén kommenterar förslaget:

– Att föräldrar och elever ska förbindas att följa skolans ordningsregler borde redan vara givet. Varje skola måste upprätta tydliga ordningsregler kring vad som förväntas av eleven i skolan. Det är viktigt att elevens föräldrar görs ansvariga för att eleverna följer de regler som gäller på en skola, säger hon.

Och tillägger: 

–– Men den viktigaste förutsättningen för ordning, reda och trygghet i skolan är fortfarande att lärare har tid att skapa förtroendefulla relationer med eleverna, att de har tid att planera kvalitativa och varierade lektioner. Lärare behöver mer tid för varje elev. 

Kommentera