Fackligt

Förslaget: Så kan lärarnas nya fackförbund se ut

asa-fahlen-klasrum-9000

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Peter Cederling
Propositionen föreslår
 • Grundläggande värderingar
 • Medlemmars rättigheter och skyldigheter
 • Övergångsregler
 • Organisation på lokal, regional och riksnivå
 • Distrikt och valkretsar
 • Kongressupplägg
 • Förbundsstyrelsen
 • Revision
 • Ämnesföreningar
 • Ekonomi
 • Politik
 • mm.

Läs hela propositionen på LR:s hemsida.

Övergångsregler, medlemsavgifter och organisation. Nu presenteras fler detaljplaner för fackförbundet Sveriges Lärare.

Efter att medlemsomröstningen inom Lärarnas Riksförbund resulterade i ett tydligt ja till ny facklig organisering har förbundsstyrelsen jobbat med den proposition som delegaterna kommer att behandla på förbundsmötet i maj.

– Nu har styrelsen gjort sitt och det är förbundsmötet som äger propositionen. Uppdraget var att skapa ökad medlemsnytta och det är just det vi behöver fokusera på, säger LR:s förbundsordförande Åsa Fahlén.

Propositionen innehåller bland annat stadgar för Sveriges Lärare och stadgar för Sveriges Skolledare, de framtida fack­– och yrkesförbunden för respektive yrkeskategori. Dessutom finns stadgar för ”Facken inom utbildning”, en federation för samverkan och samarbete som utgörs av de båda förbunden gemensamt.

Övergångsregler gäller under första året

Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och tar då över den verksamhet för lärare och SYV som i dag bedrivs inom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Tiden mellan dess och maj 2024 beskrivs i propositionen som en övergångsperiod. Under det dryga året ska strukturerna som idag utgör två separata fackförbund successivt omvandlas till en gemensam organisation. Medan den processen pågår gäller ett antal övergångsregler som är överordnade den nya organisationens stadgar.

Under övergången gäller följande:

 • Alla förtroendeuppdrag i de tidigare organisationerna kvarstår mandatperioden ut – dock längst till och med kongressen 2024.
 • Alla valda instanser som finns parallellt i de tidigare organisationerna bildar en ny större gemensam instans i den nya organisationen.
 • När beslut fattas ska ambitionen vara att hitta konsensus mellan de tidigare förbunden. Om representanter från de tidigare förbunden tycker olika ska lika många från respektive förbund delta i omröstningen.
 • Finns det flera sammankallande/ordförande gäller delat ledarskap.
 • Om övergångsreglerna i något fall inte räcker beslutar förbundsstyrelsen i den nya organisationen om tillägg.

Det kommer att vara dubbelkommando både här och där i organisationen. Ser ni någon risk att det tillfälliga dubbelkommandot kan leda till otydlig ansvarsfördelning och delade uppfattningar som kan skada det fackliga arbetet?

– Det är en övergångsperiod och man behöver skapa trygghet. Det ska inte vara ett förbund som tar över allting utan man behöver hjälpas åt. Jag vet att många redan idag börjat ta kontakt med det andra förbundet för att komma fram till hur man ska samarbeta, säger Åsa Fahlén.

– Det är klart att det inte kommer gå smidigt på alla ställen. Det är två förbund som har konkurrerat i många år. Så vi är från centralt håll beredda på att hjälpa till om det kärvar, både vi och Lärarförbundet. Samtidigt har många redan ett gott samarbete sedan tidigare.

En igenkännbar nationell struktur

Den rikstäckande organisationsstrukturen inom Sveriges Lärare innefattar företrädare på nationell, regional, och lokal nivå, med arbetsplatsombud som företräder förbundet och medlemmar i förhandling och samverkan på den egna arbetsplatsen. En lokalförening i kommunal sektor rymmer som utgångspunkt tre skolformsföreningar:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola och vuxenutbildning

Lokalföreningens årsmöte avgör om den grundstrukturen är lämplig. Annars kan medlemmarna vid årsmötet besluta om fler eller färre föreningar.

Befintliga LR-föreningar med kommunalförbund eller region som huvudman kommer tillsammans med tidigare Lärarförbundsmedlemmar hos samma huvudman att bilda regionalföreningar inom Sveriges Lärare. Undantaget är de medlemmar som arbetar som folkhögskollärare, som tillsammans med alla folkhögskollärare oavsett huvudman kommer att ingå i Riksförening Folkhögskola.

Medlemmar som arbetar i privat sektor ingår som utgångsläge i en egen riksorganisation. Medlemmar i privat sektor som arbetar hos en arbetsgivare med flera verksamheter kan ansöka om att bilda en separat riksförening, på samma sätt som nuvarande LR-föreningar inom exempelvis Academedia och Internationella engelska skolan har gjort.

Redan existerande LR-föreningar (och friståendeföreningar hos Lärarförbundet) som finns den 1 september 2022 går rakt över in i den nya organisationen som en riksförening och behöver inte ansöka separat om det. Motsvarande system gäller för medlemmar som jobbar statligt eller motsvarande.

Färre valkretsar och distrikt

Sveriges Lärare delas in i 11 valkretsar. 9 är geografiskt indelade, en är för privat sektor och en för statlig och andra sektorer. Förbundet har 20 distrikt som tillsammans bildar valkretsarna, där 18 är geografiskt indelade, ett är för privat sektor och ett för statlig och andra sektorer. Det kan jämföras med Lärarnas Riksförbunds nuvarande 30 valkretsar och 29 distrikt.

– Distrikt på det sättet finns inte inom Lärarförbundet men våra ombud har fört fram att distrikten är viktiga. Därför har vi behövt föra en diskussion. Nu blir de något färre, men inte mycket, säger Åsa Fahlén

För att stärka yrkesidentiteten inom förbundet kan ämnesföreningar inrättas efter beslut av förbundsstyrelsen. Ämnesföreningar blir rådgivande till förbundsstyrelsen och kan utföra vissa arbetsuppgifter åt förbundet. Ledamöter nomineras av medlemmar och utses därefter av förbundsstyrelsen.

Förändrade medlemsavgifter

Medlemsavgiften för yrkesaktiva lärare och studie- och yrkesvägledare föreslås ligga på 280 kronor per månad, att jämföra med dagens 310 kronor per månad för medlemskap i LR. Medan de yrkesaktiva alltså får en sänkning av avgiften på blir det tvärtom för pensionärerna. Deras avgift föreslås ligga på 65 kronor i månaden, att jämföra med dagens 50 kronor i månaden för medlemskap i LR. För studerande ska medlemskap fortsätta att vara kostnadsfritt.

Under en inledande treårsperiod beräknas kostnaderna för verksamheten överstiga intäkterna, på grund av övergångskostnader för bland annat personal, samlokalisering nationellt och regionalt, övergångsregler för förtroendevalda och IT-system. Det ska kompenseras genom att använda befintligt kapital.

– Nu är det viktigt att förbundsmötesdelegaterna sätter sig in i propositionerna och funderar och diskuterar. Vilka är de viktigaste delarna, behöver det skruvas i något, är det något som är feltänkt och behöver ändras på? Det är ju nästan alltid så att det som röstas igenom inte ordagrant är det som förbundsstyrelsen har lagt fram, säger Åsa Fahlén.

Läs hela propositionen ”Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare och Facken inom utbildning” på Lärarnas Riksförbunds webbplats.

Kommentera