Experten svarar

Så funkar arbetstidsreglerna för ferieanställda

larare-klocka-elev

Starta det nya läsåret med att få kontroll på din årsarbetstid. Här förklarar LR:s ombudsman Lena Lindqvist Albinsson hur arbetstidsreglerna ser ut för dig som har ferieanställning.

Hur mycket arbetstid har jag som ferieanställd?

– Som ferieanställd lärare har du årsarbetstid i stället för veckoarbetstid. Årsarbetstiden är 1 767 timmar om du är kommunalt anställd lärare och 1 807 timmar om du tillhör Almegas friskoleavtal.

Lena Lindqvist Albinsson, ombudsman LR

– Årsarbetstiden är uppdelad på reglerad arbetstid och förtroendearbetstid. Oavsett om du jobbar på en kommunal skola eller en friskola är den reglerade arbetstiden 1 360 timmar per år. De resterande timmarna är förtroendearbetstid.

– Den reglerade arbetstiden får läggas ut under högst 194 dagar under perioden augusti till juni. Om den reglerade arbetstiden fördelas jämnt på de 194 dagarna blir det cirka 35 timmar i veckan. 35 timmar i veckan är dock ett snitt. Under perioder med exempelvis nationella prov och utvecklingssamtal krävs mer arbetstid, och den reglerade arbetstiden blir kanske 40 timmar under sådana veckor. Det innebär att andra veckor måste innehålla färre arbetsuppgifter, så att den reglerade arbetstiden då blir exempelvis 30 timmar.

Vad ska få plats i den reglerade arbetstiden och vad ska rymmas inom förtroendearbetstiden?

– Den reglerade arbetstiden är den tid som ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema. Alla arbetsuppgifter som du själv inte kan bestämma tid, plats och innehåll för ska rymmas inom den reglerade arbetstiden. Undervisning, gemensam planering med kollegor, visst för- och efter-arbete, utvecklingssamtal och föräldramöten är exempel på sådant som du ska hinna med under den reglerade arbetstiden. Även rättning av nationella prov och handledning av obehöriga kollegor ska få plats inom den reglerade arbetstiden.

– Förtroendearbetstid är i första hand avsedd för för- och efterarbete. Inom förtroende arbetstiden kan även rymmas spontana elev- och föräldrakontakter samt tid för egen utveckling. Du styr själv över när och var den tiden ska användas, och du har fått arbetsgivarens förtroende att använda den på det sätt som gagnar din undervisning bäst.

Hur kan jag få koll på min reglerade arbetstid?

– Ett effektivt sätt att få koll på din reglerade arbetstid som LR-medlem är att använda LR:s digitala arbetstidsverktyg som du hittar på lr.se/planeradinarbetstid.

– Det bästa är om du börjar använda verktyget så fort du har fått ditt schema för läsåret. I verktyget matar du först in din ”normalvecka” med start- och sluttider. Sedan lägger du in avvikelser som du känner till, såsom utvecklingssamtal och rättning av nationella prov. När du har lagt in planeringen för hela året räknar verktyget ut om din årsarbetstid håller sig inom 194 dagar och 1 360 timmar.

– Om det uppstår nya arbetsuppgifter under året, till exempel ett extra föräldramöte, går du in i verktyget och lägger till detta. Verktyget räknar då ut vad din nya årsarbetstid blir. Blir det för många timmar i din års-arbetstid ska du så fort som möjligt ta en diskussion med din rektor om hur ni ska lösa det.

– Kom ihåg att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att lärare och andra anställda inte blir sjuka på grund av för hög arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska därför se till att anpassa resurserna efter de krav som ställs i arbetet.

Kommentera