Provresultat våren 2014

77 procent klarade delproven i Svenska

Nu kan man ta del av resultaten från de nationella prov som landets tredjeklassare skrev i våras. 77 procent av eleverna uppnådde kravnivån i samtliga delprov i svenska, motsvarande siffra för matematik är 65 procent. Allt enligt Skolverket.

Ämnesproven i årskurs tre består av totalt 15 delprov, sju i matematik och åtta i svenska och svenska som andraspråk. Nästan alla elever, 96 procent, deltog i samtliga delprov. 

Enligt resultatet som Skolverket nu publicerat på sin hemsida uppnådde närmare 65 procent av eleverna kravnivåerna på samtliga delprov i matematik. Omkring 3 procent av eleverna uppnådde kravnivån på två eller färre av de sju delproven.

I svenska var det drygt 77 procent av elever som uppnådde kravnivån i alla åtta delproven. Endast 0,7 procent uppnådde kravnivån på två eller färre av de åtta delproven. I svenska som andraspråk var motsvarande siffra 54 respektive 3 procent. 

Resultaten skiljer sig också åt mellan de olika delproven.

I ämnesprovet i svenska hade eleverna svårast med de delprov som prövade deras skrivförmåga, skriver Skolverket. Flickorna hade lättare än pojkarna för stavning och interpunktion. Endast 4 procent av flickorna klarade inte delprovet. Motsvarande siffra för pojkarna vara 13 procent.  

I matematik var det längdmätning och proportionella samband som eleverna klarade sämst. På detta delprov var det 27 procent av flickorna och 26 procent av pojkarna som inte uppnådde kravnivån. 

Mer detaljerad statistik finns hos Skolverket där det finns stastistik på både nationell nivå och på skolenhetsnivå.

Kommentera