talis_undersokning
Talis

Så ser svenska lärare på sitt arbete

Hur är det att vara lärare i Sverige idag? Under onsdagen presenteras resultaten från världens största internationella lärarenkät – Talis.

 

Talis

Talis är en förkortning för Teaching and Learning International Survey. Studien som är den största internationella lärarenkäten i världen genomförs vart femte år. Syftet med studien är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares och rektorers arbetsvillkor.

Talis är ett samarbetsprojekt mellan OECD och deltagarländernas skolmyndigheter. Skolverket står för den svenska delen av undersökningen.

Undersökningen bygger på enkäter med mer än 250 000 lärare i 48 länder. Från Sverige har 12 000 svenska grundskole- och gymnasielärare deltagit. Förra Talis-studien presenterades 2013, då deltog enbart svenska högstadielärare.

Källa: OECD och Skolverket

Här kan du läsa del 1 av studien i sin helhet.
Här kan du läsa Skolverkets rapport om del 1 av studien.

Här kan du läsa del 2 av studien i sin helhet.

Talis-studien är världens största lärarenkät och undersöker bland annat lärares arbetstillfredsställelse, tidsanvändning, arbetsmiljö, undervisning och kompetensutveckling.

Vid den förra Talis-undersökningen som genomfördes 2013 var det en mörk bild som tecknades av läraryrkets status. Endast 5 procent av lärarna ansåg att yrket hade hög status i samhället. Den nya undersökningen visar att siffrorna har fördubblats – från 5 till 11 procent.

– Lärarförsörjningen är kanske svensk skolas största utmaning. Det är därför positivt att vi nu kan se att statusen ökar. Men det är fortfarande en låg nivå i jämförelse med många andra länder. Statusen måste öka ännu mer om vi ska få fler att vilja bli lärare, konstaterar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

I den förra Talis-undersökningen skulle bara drygt hälften av lärarna (53 procent) välja yrket igen – vilket var lägst av alla deltagande länder. I årets upplaga är motsvarande siffra 63 procent och har alltså ökat markant. Färre ångrar också sitt yrkesval än 2013. 

Att många elever i behov av särskilt stöd inte får det är allvarligt.

En annan positiv aspekt är att tiden som svenska högstadielärare lägger på administration har minskat från fyra till tre timmar i veckan. Däremot så uppger de svenska högstadielärarna i Sverige att de arbetar mer än sina övriga nordiska kollegor – i snitt 45 timmar per vecka. Samtidigt lägger de svenska lärarna mindre tid på undervisning än lärarna i både Danmark, Finland och Island. 

Mer än 9 av 10 lärare uppger att de gillar arbetet på sin nuvarande skola, både i den förra undersökningen och i årets upplaga. Trots detta är omsättningen bland lärare på arbetsplatsen hög och svenska högstadielärare stannar i genomsnitt fem år på sin arbetsplats – vilket är en kort tid jämfört med andra nordiska länder och snittet i OECD. På de fem år som har gått mellan undersökningarna har mediantiden som en svensk högstadielärare stannar på sin arbetsplats sjunkit med tre år. Bland rektorerna är omsättningen ännu högre och i snitt stannar en rektor inte mer än tre år på sin skola.

Vad gäller ordningsfrågor så uppger 25 procent av högstadierektorerna att hot eller mobbning inträffar varje vecka på deras skola, att jämföra med ett totalt genomsnitt på cirka 15 procent i alla OECD-länder. Ingen större förändring har skett sedan mätningen 2013 vad gäller frågor om trygghet.  

Hela 23 procent av lärarna i grundskolan uppger att elever i behov av särskilt stöd inte får det. Andelen är högre än genomsnittet i OECD. Tillsammans med IKT-området är det särskilda stödet också det område där svenska lärare ser störst kompetensutvecklingsbehov.

– Att många elever i behov av särskilt stöd inte får det är allvarligt. Om behov finns är skolan enligt lag skyldiga att utreda och ge eleverna stöd. Om dessa elever inte får hjälp i skolan riskerar problemen att förvärras och resultera i utanförskap och stora kostnader för samhället, säger Peter Fredriksson i pressmeddelandet.

 

Kommentera