konig_klassrum

Anna König Jerlmyr (M) gruppledare och oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Debatt

”Positiva Pisa-resultat – men mer behövs”

Debatt. ”Allt börjar med en bra lärare och därför krävs insatser för att stärka professionen”, skriver Anna König Jerlmyr, Moderaternas oppositionsborgarråd i Stockholm, och föreslår bland annat lärarsekreterare, mer undervisningstid och screening av elever.

OECD:s Pisa-mätning visar på en tydlig resultatförbättring i den svenska skolan. I samband med förra veckans Timss-mätning, ser vi ett trendbrott bland svenska elevers kunskapsresultat i ämnena matematik och naturkunskap. Samtidigt får vi inte luta oss tillbaka och tro att de utmaningar som funnits och finns inom den svenska skolan nu är lösta. Det är dags att lägga i ytterligare en växel för att nå en av de ledande platserna inom OECD. Allt börjar med en bra lärare och därför krävs insatser för att stärka professionen.

För att höja elevernas kunskapsresultat föreslår Moderaterna i Stockholms stad följande:

1) Stärk lärarna i deras yrke. Läraren är det viktigaste verktyget för att eleverna ska tillgodogöra sig kunskap. Därför är det viktigt att skickliga lärare premieras och att de finns där de behövs som mest. Vi vill bygga ut förstelärarreformen samt höja lönerna generellt för skickliga lärare som söker sig till skolor med störst utmaningar. 

En alldeles för stor del av svenska lärares arbetstid går idag till kringuppgifter som inte är kopplade till det pedagogiska uppdraget. För att höja elevernas kunskaper behöver lärarna ges utrymme till kollegialt lärande och att utveckla kunskapsuppdraget. Vi vill därför införa lärarsekreterare som ska avlasta lärarna i de uppgifter som inte är kopplade till det pedagogiska uppdraget. En annan reform som behöver komma till för att minska lärarnas administration är att låta nationella proven rättas centralt. Moderaterna vill frigöra tid som låter lärarna fokusera på kollegialt lärande, pedagogisk utveckling och vidareutbildning som syftar till att stärka lärarna i deras pedagogiska roll. 

2) Mer undervisningstid i skolan och försök med ett treterminssystem. Elever i den svenska skolan har idag mindre undervisningstid än snittet i OECD-länderna. Forskning konstaterar ett samband mellan undervisningstid och elevernas kunskaper. Vi vill införa en timme mer undervisning per dag i skolan. Dessutom vill vi på försök testa ett treterminssystem bland vissa skolor. Satsningen ger eleverna möjlighet till fler timmar i klassrummet med läraren vilket vi vet leder till ökad kvalitet. 

3) Screening av elever i övergång mellan grund- och förskola. En nyckel till att fånga upp alla elever i skolan och ge dem bästa förutsättningar att klara gymnasiebehörighet är att tidigt identifiera elever som är i behov av särskilt stöd. Vi vill, redan i övergången mellan för- och grundskola, införa screening på alla elever för att upptäcka neuropsykiatriska diagnoser och i viss mån även läs- och skrivsvårigheter. Om dessa elever identifieras tidigt så finns det också goda chanser att sätta in rätt stöd i tid och på så vis ge eleverna bra förutsättningar för att tillgodogöra sig en grundläggande utbildning. Dessutom vill vi stärka upp stödet för de elever som behöver det genom ökade resurser. 

Trots att resultaten generellt ökar så ser vi att skillnaderna mellan socioekonomiskt svaga och socioekonomiskt starka elever har ökat i Stockholm sedan 2014. Andelen elever som har godkänt i alla ämnen i årskurs nio sjunker samtidigt som den socialdemokratiskt ledda majoriteten gör de lägsta satsningarna till skolan på 12 år. För att nå till målet att vara ledande kunskapsnation inom OECD krävs det politiska reformer och prioriteringar som syftar till att skapa ännu bättre förutsättningar i den svenska skolan. Därför vill Moderaterna prioritera lärare, fler undervisningstimmar och elever i behov av särskilt stöd.

Anna König Jerlmyr (M) gruppledare och oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Kommentera