adhd_elev_skola
Adhd

Så ska skolan fungera bättre för elever med adhd

Svensk skola har stora problem med att ge en likvärdig undervisning. 
En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten visar hur skolan ska fungera bättre för elever med adhd.

Mer om rapporten:

Här kan du läsa SPSM-rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd”. 

Antalet elever som får diagnosen adhd har ökat de senaste åren. Enligt de senaste beräkningarna från Socialstyrelsen har ungefär tre till sex procent av alla barn i skolåldern adhd. 

Samtidigt pekar Skolvärldens senaste undersökning på att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom adhd och autism, inte får den hjälp eller det stöd de har rätt till och att lärarna inte har möjlighet att ge dem en likvärdig undervisning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla elever. I en ny rapport – ”Insatser för elever med adhd” – vill myndigheten ge skolor värdefulla evidensbaserade pedagogiska tips om hur man skapar en bra och tillgänglig skola för elever med adhd. 

Cecilia Löfberg arbetar som FoU-samordnare på SPSM och hon upplever att det finns ett stort behov ute på skolorna om att vilja få tydligare tips om forskning när det gäller adhd. 

– Vi hoppas att man i skolorna ska kunna ta till sig av den här skriften och framförallt få inspiration och idéer av den senaste evidensbaserade forskningen, säger Cecilia Löfberg.

Vad är det forskningen visar att man ska tänka på för att skolan ska fungera bättre för eleverna med adhd?

– Framförallt handlar det om att titta på helheten och att titta på hur lärandemiljön ser ut på skolan är jätteviktigt. Sedan är det viktigt att komma ihåg att alla elever med adhd inte fungerar på samma sätt och har samma behov av stöd. Därför är det viktigt att inte använda sig av en eller några återkommande speciella insatser bara för att eleven har adhd, utan också titta på vad som fungerar för just den eleven. Så man ska inte bara titta på individen, men samtidigt inte glömma bort individen, säger Cecilia Löfberg.

Även om forskningsrapporten bygger på studier genomförda i andra kontexter än den svenska, så är de utvalda för att de kan genomföras även i svenska skolor. Även den svenska Skolinspektionen har i sin rapportering uttryckt att många lärare uttrycker att de inte får tillräckligt med kunskap för att ta hand om elever med adhd. 

– Man vet i dag inte som lärare vilka insatser som hjälper bäst. Så lärare behöver börja reflektera mer över sin undervisning, men också sinsemellan i lärarlaget hjälpa varandra mer. Man behöver vara med på varandras lektioner mer och arbeta mer tillsammans, säger Cecilia Löfberg och tillägger: 

– Det gör man redan på många skolor redan, men det behövs absolut ibland påminnas om det. För många gånger får tyvärr inte lärare den kunskap de behöver för att göra ett bra jobb med de här eleverna. 

Andra viktiga faktorer för att skolan ska fungera bättre för elever med adhd är – förutom att titta på sina egna undervisningsformer som lärare – är att sätta fokus på lärandemålen, ge snabb feedback som lärare och en bra samverkan med hemmet.

– Det är också viktigt hur mötet med eleverna ser ut. Vad kan man som lärare göra om det uppstår en situation i ett klassrum där du upplever att en elev är störande eller tar plats från andra elever – vad kan man då snabbt göra för att underlätta den situationen? Då handlar det exempelvis om att kanske försöka använda humorn eller att be eleven göra något ärende som inte är direkt kopplat till det här beteendet och inte använda hela klassen som åskådare när man konfronterar eleven. Det kan verka självklart för många. Men det är ändå bra att bli påmind om sådana här saker.

Rent generellt, tycker du att skolorna tar elever med adhd på allvar?

– Det är jättesvårt att säga. Det ser väldigt olika på skolorna. Vad vi vet är att det är svårt för många elever att få det stöd som de behöver. Den här forskningen är gjord på elever som har fått diagnosen adhd, men det är inte alla som har fått diagnosen – och då kan det vara ännu svårare att få det stöd som behövs, säger Cecilia Löfberg.

Men för att fler elever ska kunna få den undervisningsmiljön som de behöver så måste svenska skolor jobba betydligt mer med lärmiljön, menar hon. 

– Jag tror att om en elev har fått en diagnos så jobbar skolorna på allvar med att ge det stöd eleven behöver. Men man kan ändå behöva mer kunskap på området, för det finns inte tillräckligt på alla skolor i dag. 

Om det är något som SPSM vill se mer av inom forskningen på området framöver så är det att få mer kunskap om hur det går för de här eleverna att nå målen i skolan. 

– Mycket av den forskning vi har gått igenom handlar om att elever med adhd ska hitta studiero, utveckla sin förmåga att strukturera eller höja sitt engagemang i klassrumssituationen. Nu behöver vi veta mer om hur detta inverkar på elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen. Det är nästa steg att ta i forskningen, säger Cecilia Löfberg

Kommentera