riksdagen_statistik

Riksdagspartierna är oeniga i frågan om offentlighetsprincipen.

Enkät

Så vill riksdagspartierna hantera skolstatistik i framtiden

Politikerna i riksdagens utbildningsutskott vill göra det möjligt för Skolverket att även i framtiden publicera statistik om enskilda skolor.

Men när det gäller frågan om offentlighetsprincipen ska utökas till att även gälla skattefinansierade friskolor är oenigheten stor.

Skolvärlden har frågat partiernas ledande företrädande i riksdagens utbildningsutskott om de anser att Skolverket ska publicera information om enskilda skolor och om offentlighetsprincipen även ska omfatta skattefinansierade friskolor. Så här svarade de:

1). Anser du att lagstiftning/regelverk bör ändras så att det blir möjligt för Skolverket att publicera statistik om enskilda skolor/skolhuvudmän som tidigare?

2). Anser du att offentlighetsprincipen även bör omfatta fristående skolor som är skattefinansierade?

 

Gunilla Svantorp (S):

1) ”För oss är det självklart att statistik över skolor ska vara offentlig. Sedan friskolereformen och valfrihetsreformerna på 90-talet har svensk skola i princip blivit en marknad. Givet den skolvalsmodell vi har haft sedan dess är det helt avgörande att elever och föräldrar har rätt till korrekt information inför skolval. Statistiken är också helt avgörande för att skolmyndigheter och huvudmän ska kunna utöva tillsyn och fördela resurser på vägen mot en jämlik kunskapsskola.”

2) ”Ja, för oss är det självklart att offentlighetsprincipen även ska gälla för huvudmän för fristående skolor.”

Gudrun Brunegård (KD):

1) ”Ja.”

2) ”Ja.”

 

 

 

Kristina Axén Olin (M)

1) ”Ja, situationen nu är orimlig. Det fria skolvalet är för oss väldigt viktigt och då är information om skolorna central. Regeringen har varit medvetna om SCB’s beslut sedan 2019 men agerat alldeles för sent. Vi vill att det ska finnas god insyn och öppenhet i alla skolor – fristående som kommunala.

2) ”Frågan ligger på regeringens bord. En utredning från 2015 lämnade många frågetecken. Bland annat reddes det inte ut hur man skulle hantera krockar med andra lagar och att inte orimligt öka den administrativa bördan för skolorna. 2018 sa regeringen att de skulle återkomma nästa år. Nu har två år gått och ännu har ingenting hänt.”

Fredrik Christensson (C)

1) ”Ja, vi tycker det är helt avgörande att information tillgängliggörs så att elever och föräldrar kan välja skola och skolmyndigheter kan fullfölja sina uppdrag. Centerpartiet har därför drivit på och förhandlat med regeringen för att få till uppdragen till SCB och Skolverket för att lösa de uppkomna problemen till följd av domen. Vi tycker skolhuvudmän ska vara skyldiga att leverera statistikuppgifter och att det ska få redovisas på skolnivå som skett fram till nu.”

2) ”Nej. Många mindre friskolor skulle få lägga stora resurser på ökad administrativ belastning och svåra sekretessprövningar, istället för på undervisning. Inte ens statliga bolag har offentlighetsprincipen för att det skulle kosta mer än det smakar. Därför har vi sagt att vi vill hitta andra vägar för att lösa de uppkomna problemen till följd av domen så att skolstatistik blir tillgänglig.”

Annika Hirvonen Falk (MP)

1) ”Ja.”

2) ”Ja.”

 

 

 

Patrick Reslow (SD)

1) ”Ja. Lagstiftning/regelverk ska inte få hindra föräldrars och elevers möjligheter att få viktig information inför valet av skola. Uppgifter såsom betygsutdelningen, genomströmning, andel behöriga lärare mm är orimligt att sekretessbelägga.”

2) ”Nej. Det är ganska svårt att särskilja just skolor som drivs tex i bolagsform från andra typer av bolag. Vi anser därför inte att det är möjligt att införa offentlighetsprincipen i fristående skolor. Det är däremot desto viktigare att se till så att den information som nu stoppats av Skolverket – och som tidigare varit offentlig – redovisas öppet.”

Roger Haddad (L)

1) ”Vi är beredda att se över både lagstiftningen och regelverket för att säkerställa att statistik om skolor, så väl kommunala som fristående, förblir tillgängliga för allmänheten. Det är för oss självklart att uppgifter om allt ifrån resultat på nationella prov, betyg till andel behöriga lärare på skolor inte bara är tillgängliga för allmänheten – vi vill även att det ska vara enkelt och smidigt att tillgå dem. Det är inte bara viktigt för elever och föräldrar som ska välja skola, det handlar även om vikten av insyn. Exempelvis är det också viktigt att media kan granska verksamheterna.”

2) ”Vi är för transparens och insynsrätt i fristående skolor. Vi är med och driver på för att all relevant information om fristående skolor ska vara uppgifter som är tillgängliga för allmänheten. Det viktiga är att relevant information om friskolor ska vara öppna och tillgängliga för allmänheten. En sådan handlingsoffentlighet är nog både enklare och mindre juridiskt komplext att genomdriva genom att ändra skollagen, så att lagen specificerar exakt vilka uppgifter som alla skolor ska tillhandahålla allmänheten.”

Daniel Riazat (V)

1) ”Ja. Jag och Vänsterpartiet kräver att lagstiftningen ändras omgående så att statistiken inte kan behandlas som affärshemligheter. Skolan är ingen affärshemlighet. Föräldrar, elever och alla andra ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som vi finansierar tillsammans, som vi har från en kommunal skola.”

2) ”Ja, offentlighetsprincipen ska omfatta samtliga skolor. För att skapa en likvärdig skola behöver skolan befrias från affärsverksamhet och särskiljande skolval. När vi nu är världens enda land där det är tillåtet att göra stora vinster på skolverksamheter så är det ännu viktigare att allmänheten, dvs folket, får tillgång till all information om dessa aktörer. Även viktigt för forskningen, politiken och den granskande journalistiken. Det handlar om demokrati.”

Kommentera