Debatt

”Satsa på folkhögskolan”

Det behövs en satsning på folkhögskollärare – motsvarande de som gjorts för grund- och gymnasielärare. Det menar företrädare för folkhögskolan och pedagogisk forskning.

Debattörer

Debattartikeln på DN Debatt är undertecknad av

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet, ordförande Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning.

Ingela Zetterberg, förbundsordförande SFHL, Svenska folkhögskolans lärarförbund.

Thomas Nilsson, ordförande, Offentligägda folkhögskolornas intresseorganisation.

Henrik Nordvall, docent i pedagogik, Linköpings universitet, föreståndare Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning.

Skolans kunskapskris får konsekvenser för lärare inom folkhögskolan, skriver fyra debattörer på DN debatt, bland annat Ingela Zetterberg som är förbundsordförande för Svenska folkhögskolans lärarförbund. Det faktum att en allt större andel elever lämnar skolan med ofullständiga betyg kommer öka behoven av det senare i livet går att ta igen det man missat.

”Detta kommer att ställa krav inte minst på landets folkhögskolor som hittills framgångsrikt mött unga vuxna som av olika skäl inte lyckats inom skolan”, skriver man i debattartikeln.

För att kunna möta de utmaningar som följer av skolkrisen efterlyser debattörerna därför en satsning på folkhögskollärare motsvarande de satsningar på professionsutveckling som gjorts för lärare inom grund- och gymnasieskolan. Och man menar att det är anmärkningsvärt att vuxenutbildningen och folkhögskolan inte fått en mer framträdande roll i den debatt om skolans kris som förts efter den senaste Pisa-mätningen.

”Inte minst är det anmärkningsvärt, att det som i barn- och ungdomsskolan ses som en självklarhet, att satsa på lärares professionella utveckling, inte också gäller folkhögskolan. ”

I debattartikeln föreslås tre åtgärder.

Förläng folkhögskollärarprogrammet med en termin till 90 hp. Det skulle bland annat innebära att folkhögskollärarexamen likställs med lärarexamen i termer av utbildningsnivå, vilket skulle bidra till att ytterligare öka folkhögskollärarprogrammets attraktivitet.

Ett lärarlyft riktat till folkhögskollärarna för att stärka lärarnas kompetens inom områden som identifieras som centrala för att möta dagens och framtidens utmaningar. Lärarna står inför en stor utmaning att möta de deltagare som inte fått tillräckligt stöd i ungdomsskolan.

Satsa på lic-forskarskola för lärare inom folkhögskolan för att bidra till att ytterligare utveckla en folkhögskoleutbildning med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kommentera