syv_timra_1

Sara Nordström är studie- och yrkesvägledare på Arenaskolan i Timrå. ”Det är viktigt att elever ser att jag är i korridorerna, att jag inte bara dyker upp då och då”, säger hon. Foto: Petra Berggren.

Syv

Satsningen i Timrå har placerat syv i ledningen

Många studie- och yrkesvägledare tycker att skolledningen kan bli bättre på att se syv som hela skolans ansvar.
I Timrå ingår kommunens studie- och yrkesvägledare sedan några år tillbaka i skolornas ledningsgrupper, något som gett positivt resultat.

Tre syv-tips från Sara Nordström

1. Var en del av skolans ledning.

Se till att syv genomsyrar all verksamhet på skolan. Var med och arbeta fram processer och modeller för hur syv blir hela skolans ansvar. 

2. Kliv in i klassrummet och samverka med pedagogerna.

Många tänker på yrket som att man ska sitta inne på sitt rum och träffa elever enskilt, men det kan även vara i klassrummet man synliggör syv. Så ut och undervisa i syv, var ute i verksamheten och samarbeta med pedagogerna! 

3. Tänk inte bara enskilda samtal.

Hur kan jag komma framåt på annat sätt? Till exempel kan man arbeta med valkompetensen i grupper med olika övningar. Man måste vara påhittig. Jag och vår biträdande rektor har exempelvis satt igång att öva eleverna på att göra effektiva egna val till elevens val. På det sättet har hela ämnet lyfts rejält.

En nyligen genomförd enkätundersökning av Lärarnas Riksförbund bland studie- och yrkesvägledare visar att skolledningar ofta missar att se syv som hela skolans ansvar.

På frågan om rektor aktivt tar ansvar för, och ger förutsättningar för, att studie-
och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar, svarar 44 procent inom grundskolan, 63 procent i gymnasiet och 61 procent inom vuxenutbildningen nej.

– Man kan inte förvänta sig att studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse ska fungera om lärarna inte ges förutsättningar att vara en del av detta, säger Lena Hartvigsson, utredare på Lärarnas Riksförbund och ansvarig för syv-frågorna i undersökningen.

På en enkätfråga om det finns tydliga mål för syv på respektive skola eller enhet svarar 44 procent nej och 7 procent vet inte, alltså fler än hälften av de tillfrågade.

– Utan tydliga mål kan inte verksamheten följas upp och utvärderas. Man kan då inte veta om eleverna får den vägledning de har rätt till. Många studie- och yrkesvägledare känner sig ensamma i sin yrkesroll, då man saknar tillhörighet med övrig personal och förståelse för sitt uppdrag. Rektors roll är här helt avgörande för hur verksamheten fungerar eller inte fungerar, säger Lena Hartvigsson.

I Timrå kommun beslutades för några år sedan att studie- och yrkesvägledarna ska ingå i varje skolas respektive ledningsgrupp, något som har varit väldigt viktigt för både organisationen och för yrkesrollen, menar Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare på Arenaskolan, en 7–9-skola i Timrå.

– Först och främst märkte eleverna att jag som syv har en viktig funktion på skolan. De ser att här finns ett syfte att ha med syv i utbildningen. Jag tror att det är väldigt viktigt att bli en del av verksamheten och att elever ser att jag är i korridorerna, att jag inte bara dyker upp då och då, säger Sara Nordström.

Vi måste visa för våra nyanlända elever att de yrkesmässigt ska någonstans och att vi har en plan för det.

Sara Nordström har prisats av kommunen för sitt engagemang och genuina intresse för ungdomar och entreprenörskap. Hon säger själv att hon ”doppar ner folk i sitt syv-te” på olika sätt. Det kan handla om att mer vara ute i skolverksamheten och synas eller jobba målmedvetet med valkompetens (se Saras tips längre ner i artikeln). Hon har även föreläst vid Stockholms universitet om Arenaskolans satsning med syv för skolans nyanlända elever.

– Vi måste visa för våra nyanlända elever att de yrkesmässigt ska någonstans och att vi har en plan för det. Vi har fört in syv som en fast punkt på schemat där vi pratar om vidare studier och jobb, gör collage med framtida yrken och lyfter fram tidigare erfarenheter samt skriver cv. Jag brukar säga att målet för skolan är att skapa goda samhällsmedborgare. Och då är en tydlig väg fram till ett jobb helt central, säger Sara Nordström.

Sara Nordström.
Sara Nordström.

Sara Nordström har även fått pris från stiftelsen Företagsam skola för skolans engagemang och satsning mot pojkar med hög frånvaro i skolan. Under ett års tid arbetade hon och en kollega, i samråd med vårdnadshavarna och med hjälp av gruppvägledningsverktyget ”Watch”, regelbundet med de aktuella eleverna som behövde extra mycket stöd. I arbetet tittade de på många faktorer, från hälsa till beteende.

– Fem av de sju eleverna blev sedan behöriga, frånvaron hos en av pojkarna gick från 63 procent en termin till fem procent terminen efter. Det är viktigt att jobba med vad man kan förändra och applicera det på sin skolgång, säger Sara Nordström.

Hon lyfter även fram samarbetsövningar om självkännedom som ett bra redskap i syv-arbetet.

– Övningar kan ge självinsikt om hur jag som person fungerar, vilka förmågor jag har och på vilket sätt det kan vara viktigt att ha sådana förmågor. Sedan tycker jag även att det är viktigt att lämna skolan och besöka ställen utanför skolans väggar. Att ta in material och föreläsare utifrån, säger Sara Nordström.

På Arenaskolan arbetar även all personal medvetet med syv. Sara Nordström tar som exempel upp en vecka under hösten då varje lektion i varje årskurs hade fokus på studie-och yrkesvägledning. Under hela veckan hade samtlig personal på sig tröjor med budskapet ”Arenaskolan – med fokus på din framtid”.

– Syv-undervisningen ska inte stå och falla med en person. Dels har skolan utarbetat en verktygslåda som klasser kan jobba med själva, dels har jag fantastiska pedagoger som är neddoppade i mitt syv-te. Allt det här gör att motivationen ökar. Man ser mening och syfte med studierna, säger Sara Nordström.

Timrå är en liten kommun vilket innebär korta politiska beslutsvägar, något som har underlättat möjligheten att genomföra förändringar för synen på syv, tror Sara Nordström. Hon tycker sig också ha märkt av en förändrad inställning till skolan i stort de senaste tio åren.

– Det har verkligen vänt. Politikerna kritiserar inte skolan på samma sätt. Man ser mer positivt på skolverksamheten, säger Sara Nordström.

Det målmedvetna arbetet på Arenaskolan där syv utgör en viktig beståndsdel har också gett mätbara resultat. Betygen har ökat och fler elever har de senaste åren blivit behöriga till gymnasiet.

– Det var turbulent första tiden för fyra år sedan när skolan var ny. I dag har vi en mycket lugnare skola. Det är helt fantastiskt vad vi tillsammans har åstadkommit. Vi har världens bästa personal. Vi är ett positivt exempel på hur det kan gå när det satsas på och funkar med syv, säger Sara Nordström.

Om Sara Nordström

Namn: Sara Nordström.
Ålder: 44 år.
Jobbar: Som studie- och yrkesvägledare på Arenaskolan i Timrå.
Arbetat sedan: 2006.
En kul sak med jobbet: Att få föreläsa. 

syv_timra_2

På Arenaskolan arbetar all personal med syv. ”Vi är ett positivt exempel på hur det kan gå när det satsas på och funkar med syv”, säger Sara Nordström. Foto: Petra Berggren.

syv_timra_3

Sara Nordströms möten med eleverna är viktigt. Här med Agnes Söderberg, Leopold Strindin och Jesper Sundberg. Foto: Petra Berggren.

Kommentera