till_joans
Lön

”Satsningen skapar splittring i lärarkåren”

Lärarlönelyftet har gjort att lärarnas lönenivå har stigit. Men lönesatsningen har även skapat splittringar i lärarkåren. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Så mycket löneökning kan du få
  • Lärarlönelyftet ska ge månatliga löneökningar för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.
  • Syftet med bidraget är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.
  • Det är din arbetsgivare som bestämmer hur mycket varje person ska få i löneökning.
  • Det finns ingen begränsning för hur mycket ökningen kan variera från person till person, men den genomsnittliga löneökningen för alla som ingår i satsningen ska vara mellan 2 500 kr och högst 3 500 kr per månad.
  • Din arbetsgivare kan också välja att ge samma löneökning till alla lärare som ingår i satsningen.

Här kan du läsa mer om Lärarlönelyftet.

Det så kallade Lärarlönelyftet har ökat lärarnas lönenivå och förbättrat förutsättningarna för yrkets attraktionskraft, enligt en ny rapport från Riksrevisionen.

Myndigheten har granskat införandet av de statliga lärarlönesatsningarna Lärarlönelyftet och Karriärstegsreformen, som båda har genomförts med syftet att stärka läraryrkets attraktionskraft och i förlängningen förbättra de svenska elevernas skolresultat. Rapporten pekar på att reformerna i huvudsak har påverkat lärarlöner, som det var tänkt.

– Lärarnas lönenivå har ökat, såväl generellt som i relation till jämförbara yrken. Det bör ha påverkat läraryrkets attraktionskraft i en positiv riktning, men samtidigt finns det tecken på att reformerna har bidragit till splittring av lärarkåren, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Reformernas huvudsakliga syfte var att belöna skickliga lärare med högre lön, vilket lett till en ökad lönespridning.

– Men för att det ska bidra till syftet att öka yrkets attraktionskraft är det viktigt att löneskillnaderna uppfattas som rättvisa och på det området kunde reformerna ha förankrats bättre, säger Olof Widmark, projektledare på Riksrevisionen.

Reformerna har skapat splittringar i lärarkåren. Skolledare och huvudmän berättar i utredningen att sammanhållningen i lärarkåren har försvagats. Detta på grund av att reformerna upplevs ha delat upp lärarkåren i fack: förste-, andre- och tredjelärare, som inte underbyggs av kompetens och som skapat stora löneskillnader på kort sikt.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att bland annat skapa en gemensam uppsättning kriterier för att bedöma lärares kvalifikationer, både för Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är positiv till att göra reformerna tydligare.

– När det gäller Lärarlönelyftet så fanns det faktiskt kriterier. De var bättre formulerade för LLL än för förstelärartjänsterna, men det räcker inte. Man kan inte lägga över så mycket av själva bedömningen till enskilda skolledare, för det är det som inte har funkat eftersom lärare blivit så otroligt olika bedömda. Vi vill se nationella riktlinjer och sedan på något sätt en likvärdig bedömning, säger Åsa Fahlén och tillägger:

– Jag skulle vilja att det fanns en statlig struktur på regional nivå för detta. Det måste bli mycket tydligare för lärarna, både vad det är som faktiskt ska planeras men också hur man själv ska kunna påverka det. Kritiken ligger i att det finns en maktlöshet och frustration i att man inte vet varför någon har fått, och vad man själv ska göra för att ta del av lyftet.

Riksrevisionen anser även att regeringen bör överväga att reglera Lärarlönelyftet så att det omfattar alla legitimerade lärare, och ger en klar uppdelning av lönepåslaget.

– Jag tror att man måste göra det i form av ett nationellt professionsprogram där åtminstone de första stegen är ganska objektivt urskiljbara. Du börjar med att ta din examen, sedan går du ditt introduktionsår, sedan jobbar du ett antal år och blir en erfaren lärare. Det måste vara väldigt tydligt, säger Åsa Fahlén.

Kommentera