sd_debatt

Debattörerna Jörgen Grubb, (SD) suppleant i utbildningsutskottet, Michael Rubbestad, (SD) ledamot av utbildningsutskottet, Robert Stenkvist, (SD) ledamot av utbildningsutskottet, och Patrick Reslow, (SD) gruppledare i utbildningsutskottet.

Replik

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik ”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss. Det är ingen konstruktiv och framåtblickande hållning som gynnar eleverna”, skriver fyra SD-politiker i utbildningsutskottet.

Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S) riktar i en artikel i Skolvärlden den 22 januari kritik mot Sverigedemokraternas skolpolitik. Det är häpnadsväckande, men inte särskilt förvånande, hur argumentationen från de båda debattörerna präglas av en stor grad av ignorans.

Att Socialdemokraterna styrt landet under 18 av de senaste 26 åren verkar vara som fullkomligt bortblåst för de två utskottsledamöterna. Inte heller nämner debattörerna det faktum att elevsammansättningen i svenska klassrum förändrats avsevärt under det senaste decenniet. Istället väljer de båda att koncentrera sig till den enda skolfråga som verkar vara av intresse för socialdemokratin numera, nämligen den om att förbjuda vinster i skolan. Låt oss därför klargöra några saker.

Ohlsson och Svantorp skriver i svepande penseldrag att dagens skolsystem ”slösar skolans resurser genom att överkompensera friskolekoncerner”. Var de funnit denna överkompensation är däremot en gåta. I Skolverkets rapport från 2019 framkommer att den genomsnittliga skolpengen för de fristående skolorna är mindre än de kommunala skolornas och väsentligt mycket mindre än de landstingsdrivna utbildningarna. Dessutom är det 86 procent av eleverna som går i kommunal skola, medan 14 procent går i friskola.

Att 14 procent av elevkullen skulle medföra så omfattande konsekvenser för de kommunala skolorna är så klart inte sannolikt. När debattörerna dessutom hävdar att friskolorna gör ”enorma överskott” är det ett bevis på en osaklig debattnivå. Enligt den senaste statistiken är friskolornas vinstmarginal 3,5 procent. Sett till den samlade totala kostnaden för skolverksamhet i landet talar vi om en total vinstmarginal på några promille. Före skatt. Visst kan socialdemokratin få ha synpunkter på detta, men debatten måste grunda sig på rim och reson.

Att socialdemokraterna dessutom var de som konstruerade dagens skolpengssystem, dessutom långt före Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, talas det tyst om. Vidare borde kanske debattörerna ställa sig frågan vad det är som driver kostnaderna i den kommunala skolan. Är det månne lokalkostnader och en enorm byråkrati i form av chefer och mellanchefer? Eller är det svårigheter att anpassa utbudet efter efterfrågan? Det vore klädsamt att ibland även kritiskt granska de kommunala huvudmännen.

Sverigedemokraterna har under ett flertal år föreslagit flera åtgärder för att höja kunskapsnivåerna och för att göra alla skolor bättre, oavsett huvudman. Vi har föreslagit kraftfulla insatser på svenska språket. Socialdemokraterna har sagt nej. Vi har föreslagit utökad tid i förberedelseklass för nyanlända för att dessa elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen fullt ut. Socialdemokraterna har sagt nej. Vi har föreslagit jourklasser för elever som inte fungerar i vanlig skolmiljö i syfte att skapa ordning och reda i klassrummen. Socialdemokraterna har sagt nej. Vi har föreslagit en kraftigt reviderad lärarutbildning. Socialdemokraterna har sagt nej. Så kan vi hålla på. Punkt efter punkt. När Ohlsson och Svantorp då framhäver att vi har ”ideologiska skygglappar” kan det översättas till ”tyck som vi socialdemokrater annars tycker ni inte något alls”. 

Sverigedemokraterna vill att alla skolor ska fungera lika väl. Vi vill att läraryrkets status återupprättas och att lärarrollen renodlas. Vi vill att ordning och reda ska råda i klassrummen. Men vi står också upp för det fria skolvalet och de fristående skolornas rätt att själva få besluta om antagningsregler. Till skillnad från Socialdemokraterna säger vi blankt nej till såväl lottning och bussning som kvotering.

Vi slår vakt om närhetsprincipen som utgångspunkt och vill värna syskonförtur för att inte försvåra föräldrarnas livssituation. Vi har däremot inget emot att kötiden till fristående skolor begränsas, förslagsvis till tre år före skolstart. Allt detta har vi fört fram i såväl debatter som i riksdagsmotioner. Men när det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss. Det är ingen konstruktiv och framåtblickande hållning som gynnar eleverna. 

Patrick Reslow (SD), gruppledare i utbildningsutskottet
Robert Stenkvist (SD), ledamot av utbildningsutskottet
Michael Rubbestad (SD), ledamot av utbildningsutskottet
Jörgen Grubb (SD), suppleant i utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera