Nationella prov

Sent nationellt prov äventyrar slutbetyg

Nationella provet i SO-ämnen för årskurs 9 ligger så sent på terminen att lärare inte hinner med att både rätta dem och sätta slutbetyg för sina elever. Läraren Fredrik Wangenborn har ungefär en veckas arbetstid på sig från provtillfälle till betygssättning.

– Vi lärare måste ges möjlighet att både betygssätta eleverna och rätta de här proven ordentligt. Annars kan det lika gärna vara, säger Fredrik Wangenborn, SO-lärare i Eskilstuna.

Enligt hans beräkningar finns det inte tillräckligt med arbetstimmar för att den ekvationen ska gå ihop. Med två timmar per prov att rätta och totalt 100 elever som skriver prov skjuter timmarna snabbt i höjden.

– Tanken är ju att resultatet i det nationella provet ska kunna påverka betyget, inte minst för de elever som behöver visa lite extra för att nå ett högre betyg. Och vi har ju dessutom andra grupper att bedöma och betygssätta under samma period, fortsätter han.

Skolverket menar att de tar hänsyn till en mängd olika faktorer när de planerar de nationella proven och hänvisar till att det är huvudmännen på respektive skola som styr hur lärarna fördelar sin arbetstid.

– Vi måste visserligen ta hänsyn till att proven ligger på ett bra sätt för både elever och lärare, och det gör vi också. Proven är spridda över hela terminen, och det är klart att något ämnesområde hamnar sist. Skolloven gör att det inte finns så många veckor att lägga proven på när alla elever kan skriva dem samtidigt, säger Roger Persson, undervisningsråd på prov- och bedömningsenheten på Skolverket.

På Fredrik Wangenborns arbetsplats är det än så länge oklart hur situationen ska lösas.

– Vi får väl ta in vikarier för att hinna. Men jag vet inte om jag skulle känna mig hjälpt av att skolan tar in en vikarie till min klass en hel vecka i slutet av denna termin, säger han.

Kommentera