Rapport

Sju av tio har tillfällig förstelärartjänst

Sju av tio har tillfälliga förstelärartjänster och två tredjedelar har inte fått särskild tid avsatt, men samtidigt tror 86 procent att reformen stärker lärarnas status. Lärarnas Riksförbund föreslår en rad förändringar av dagens upplägg.

Skolvärlden har tidigare berättat om Lärarnas Riksförbunds undersökning där 225 fackombud uttalade sig om karriärreformens effekter på skolorna. Då framkom bland annat att var fjärde förstelärare missgynnats i den senaste lönerevisionen – av dem var det 9 procent som överhuvudtaget inte ingick i revisionen.

Nu tillkommer en enkät med knappt tusen LR-anslutna förstelärare om karriärreformen.

Där uppger 86 procent att läraryrkets status kan höjas i stor eller liten utsträckning genom reformen. Samtidigt anger 36 procent att de har någon form av särskilt avsatt tid för sitt uppdrag och två tredjedelar anger att de inte har något formulerat uppdrag för sin tjänst. Nästan nio av tio anger att de undervisar mer än 50 procent av sin tid i undersökningen. Sju av tio har fått förstelärartjänsten som ett visstidsuppdrag. 

– Var fjärde förstelärare missgynnas av arbetsgivarna och fortfarande inrättar inte huvudmännen karriärtjänster fullt ut. Inte heller gör man dem till fasta tjänster. Dessutom får lärarna inte tid för sitt uppdrag. Detta är allvarliga hot mot en reform som annars är på väg att kunna bli en succé, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund föreslår flera förändringar som ska stärka karriärreformens syfte. Bland annat att vill förbundet att det ska vara obligatoriskt för huvudmännen att inrätta karriärtjänster för ökad likvärdighet, man vill införa krav på att karriärtjänsterna ska vara tillsvidaretjänster och att huvudmännen måste ta fram tjänstebeskrivning och kvalifikationskrav före utlysningen av tjänsterna.

Förbundet vill också att det slås fast att karriärlärarna i huvudsak ska ägna sig åt undervisning och att Skolverket ska få i uppdrag att ta fram stödmaterial för hanteringen av de statliga karriärtjänsterna.

Här kan du läsa hela rapporten.

Kommentera