Arbetsmiljö

Sjukskrivningarna ökar mest bland akademiker

Stressad lärare, kvinna
Saco:s krav

För att få bukt med den ökande psykiska ohälsan i arbetslivet ställer SACO följande krav:

  • Arbetsgivarna måste arbeta mer aktivt, proaktivt och långsiktigt med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Arbetsgivarna behöver använda Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter förebyggande och som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Chefer inom välfärden måste ges bättre förutsättningar att förbättra arbetsmiljön.
  • Försäkringskassan måste klargöra behovet av rehabilitering tidigare i sjukfallet för individen än vad som sker i dag.
  • Inför flexiblare regler för bedömning av arbetsförmåga vi dag 365.

Kvinnliga akademiker i kommunal sektor är kraftigt överrepresenterade i statistiken över stressrelaterade sjukskrivningar. Lärare är bland de mest drabbade. Det visar en ny rapport från den fackliga centralorganisationen Saco där Lärarnas Riksförbund ingår.

Akademiker är sjukskrivna i mindre utsträckning än personer som endast genomgått gymnasiet eller grundskolan men andelen ökar, och i synnerhet bland kvinnor. Mellan 2009 och 2017 ökade antalet sjukskrivna kvinnliga akademiker med drygt 98 procent, och antalet manliga akademiker med drygt 62 procent. Motsvarande siffror för personer med gymnasial utbildning är knappt 59 respektive 37 procent.

Under samma period tredubblades antalet sjukskrivna akademiker med psykiatriska diagnoser, från drygt 10 000 personer år 2009 till drygt 30 000 personer år 2017. Den största delen av den ökningen utgörs av det som Försäkringskassan beskriver som ”reaktion på svår stress”. Runt 85 procent av akademiker som är sjukskrivna på grund av svår stress är kvinnor.

Allra mest drabbade av psykisk ohälsa är personer i människovårdande yrken som socialsekreterare, psykologer och präster. Därefter följer lärare, bibliotekarier och vårdanställda.

Göran Arrius, SACO

– Den psykiska ohälsan är ett stort och växande samhällsproblem. Arbetsgivarna måste ta sitt arbetsmiljöansvar och förhindra ohälsosam arbetsbelastning. Det är nödvändigt inte minst om vi ska lösa kompetensbristen i välfärden. Sverige behöver alla barnmorskor, lärare, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och socionomer som vi kan få, säger Göran Arrius, ordförande för Saco.

Samtidigt som allt fler akademiker sjukskrivs på grund av stressrelaterade symptom har Försäkringskassan börjat avslå allt fler ansökningar om sjukpenning av just den typen. Totalt sett ökade antalet avslag med 270 procent mellan 2015 och 2020, till följd av att en ny generaldirektör tillsattes 2015 med ett siffersatt mål för sjukpenningtalet. Samtidigt togs det tidigare målet att Försäkringskassan ska åtnjuta medborgarnas förtroende och bidra till en hög tilltro till socialförsäkring bort.

Enligt Göran Arrius kan det försvåra för akademiker att återgå i arbete på ett bra sätt.

– Sjukskrivna måste ges möjlighet att rehabiliteras tillbaka i arbete. Sjukförsäkringen behöver förändras och tillämpningen förbättras. Ingen ska behöva utförsäkras på orimliga grunder eller tvingas till omställning i onödan, säger han.

Kommentera