ylva_avtal

Ylva Pettersson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Skara.

Professionell frihet

Skarapolitiker vill satsa på professionell frihet – skolchef avgår

En satsning på lärares professionella frihet eller detaljstyrning av rektorer? I Skaras nya budget skriver politikerna att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Det fick skolchefen att säga upp sig.

Förra måndagen klubbades Skaras nya kommunbudget för 2020 igenom, men beslutet var inte okontroversiellt. I budgeten står det bland annat att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsförlagd tid. Något som förvaltningschefen Jonny Palmkvist menar är detaljstyrning och som fick honom att säga upp sig.

– Rektorn ska få ansvara och besluta om sin egen organisation – och jag tycker att man utmanar rektorns autonomitet i för hög grad i den här budgeten. Att reglera arbetstid är något som rektorn ska göra, både till innehåll och till plats, säger Jonny Palmkvist.

Jonny Palmkvist
Jonny Palmkvist

Förutom skrivningarna kring arbetsplatsförlagd tid är han också kritisk mot formuleringen kring att ”lärare ska övergå till att arbeta i basgrupper med flerlärarsystem”.

– Den typen av organisation hävdar jag är rektorernas mandat, säger Jonny Palmkvist.

Och han är inte ensam om sina åsikter. Innan budgeten klubbades igenom skickade samtliga rektorer en skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där de uttrycker sin oro för att politikerna ”går förbi Barn- och utbildningsnämnden och detaljstyr verksamheten”. Vidare skriver rektorerna att deras oro i första hand handlar om de förändringar i arbetstid och arbetssätt som ”beslutas över huvudet på skolledare”.

– När jag fick se den skrivelse som rektorerna i vår förvaltning lämnat in till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ledamöter, så konstaterar jag att jag är helt enig med dem. Då kom jag fram till att jag nog inte är rätt person att leda den här förvaltningen.

Avtalet säger tydligt att det är reglerad arbetstid som gäller och då ska vi inte behålla arbetsplatsförlagd tid.

Men många lärare är positiva. Sune Strömberg som är lärare och lokalombud på Katedralskolan i Skara är av dem.

– Den fastslår att reglerad tid inte är arbetsplatsbunden och då öppnar det för en förhandling med arbetsgivaren som jag tycker är positiv för lärarnas villkor. Det funkar inte att vi ska sitta ner 35 timmar på arbetsplatsen varje vecka och så får man en arbetstopp som är 100 timmar på två veckor.

Han hoppas att budgeten ska leda till att lärare och rektorer kan känna mer tillit för varandra.

– Vårt avtal pratar väldigt mycket om just tillit. Ändå tror jag att man har känt ett kontrollbehov snarare än en tillit från rektorernas sida. Den här budgeten gör att man inte känner sig misstrodd när man går hem och gör en arbetsuppgift som lärare, säger Sune Strömberg.

Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (M) ser också skrivningarna som ett sätt att förverkliga avtalet.

– Där var alla parter överens om att en utvecklad skola måste bygga på tillit till professionen. Jag är övertygad om att professionen är bäst på att planera och utöva sitt yrke och att då ge så stor frihet som möjligt till professionen är ju egentligen en självklarhet. Avtalet säger tydligt att det är reglerad arbetstid som gäller och då ska vi inte behålla arbetsplatsförlagd tid, säger Ylva Pettersson.

Ni skriver att: ”Det kvalitetsinriktade och tillitsbaserade arbetssättet kräver att Skara kommun som arbetsgivare inte behandlar reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Professionell frihet är de ledord som ger bäst effekt ut i lärande i våra skolor.”

Varför kändes det så viktigt att skriva ut det så här tydligt?

– För att i fullmäktige ska man fatta beslut som är av principiell vikt och det menar jag att detta är. Dessutom är det ett sätt att förverkliga skrivningarna om tillit och professionell frihet, så jag hoppas att fler kommuner följer efter. Vi menar att man inte ska styra över var någon ska sitta när den exempelvis rättar ett prov, utan det här måste ske i förtroende mellan lärare och rektorer. Det mandatet ville vi vara jättetydliga med att ge.

I hennes tycke gynnar skrivningarna också rektorerna. 

– Vi ser det som ett starkare mandat till våra skolledare att de inte ska behöva vara administratörer till sin personal utan istället kunna vara pedagogiska ledare. Att jobba mer med innehållet och mindre med administration.

Formuleringen blev ju väldigt omdebatterad på skolledarnivå och skolchefen valde att säga upp sig. Varför tror du att det här blev så kontroversiellt?

– Jag tror att det hör ihop med rektorers mycket pressade arbetssituation. Vi vet att rektorer idag har en tung arbetsbelastning, ett mycket stort ansvar och ofta en ganska tuff budgetram. Utifrån de förutsättningarna är det ganska naturligt att man får ett behov av sådant som är lätt att kontrollera, till exempel att jobba med att se till att man får ut en arbetsplatsförlagd tid – det är mätbart och enkelt att kontrollera. Det är jättebegripligt, säger Ylva Pettersson.

I den pressade situationen kan rektorerna känna att det här blir en extra påfrestning, tror Ylva Pettersson.

– Om en lärare har planeringstid i två timmar, men samtidigt har socialt ansvar och lite rastvaktsfunktion – så ser det ut som två timmar i lärarens arbetstid men de facto gör läraren två saker samtidigt. Genomför lärarna sin planeringstid någon annanstans kan den inte rastvakta samtidigt. För en rektor som har budgetansvar sitter man i det här skruvstädet med att få arbetstiden att räcka till för lärarna, men då måste vi som huvudmän hjälpa till med det ansvaret.

Du säger att många rektorer är pressade. Samtidigt har Skara ett underskott i barn- och utbildningsnämnden vilket gör att man måste se över antalet anställda och minska kostnaderna…

– Vi har ju ökat ramen över vad KPI-ökningen var, men det hjälper inte när statsbidragen samtidigt minskar. Men budgetsituationen innebär i ännu högre utsträckning att rektorer måste få jobba mer med pedagogik och mindre med administration. Det är mycket bättre att lärarna sköter planering och återrapportering och att rektorerna kan leda utifrån det, säger Ylva Pettersson.

Men Jonny Palmkvist delar inte bilden.

– Ökad professionell frihet för lärare är självklart bra. Men det innebär inte att politikerna ska styra över att reglera arbetstiden, det tycker inte jag hänger ihop. Uppföljning av elevers resultat och utvecklingsarbete är rektors ansvar enligt skollagen, fullt ut.

Kommentera